PS: Terénní pečovatelská služba

ÚVOD

Pečovatelská služba je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci.  Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.

Nepříznivá situace:

oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů, viz „Výkladový slovník“.

Pověření pracovníci PS Ivančice poskytují osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit, bezplatné základní sociální poradenství. Pověřeným pracovníkem je sociální pracovník.

Základní sociální poradenství a informace o pečovatelské službě (např. jakým způsobem lze o tuto službu požádat) jsou poskytovány:

 • v kanceláři sociální pracovnice na adrese Na Úvoze 1425/5, Ivančice (v prostorách domu s pečovatelskou službou),
 • telefonicky na číslech: 546 123 402 a 546 123 405,
 • emailem – psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz
 • v domácnosti žadatele či uživatele,
 • na jiném místě, např. v

Provozní doba kanceláře: pondělí – pátek od 07:00 do 15:30 hod.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PS Ivančice:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument podává základní přehled o poslání, zásadách a principech Pečovatelské služby Ivančice, konkretizuje okruh osob, kterým může být terénní pečovatelská služba poskytována.

2. POSLÁNÍ

Našim posláním je poskytnout osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, přiměřenou míru pomoci a podpory v oblastech, kde je jejich soběstačnost z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního stavu snížena, a to takovým způsobem, aby byli schopni prožít svůj život důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, bez ztráty kontaktů se svými blízkými a s možností realizovat své běžné aktivity. Našim posláním je i pomáhat a podporovat rodiny s dětmi.  Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů.

3. CÍL SLUŽBY

 • Zajistit uživatelům možnost a prostor pro samostatná rozhodnutí týkající řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co možná nejdéle zůstávali ve svém domácím prostředí a mohli i nadále udržovat vztahy s rodinou a se svým okolím.
 • Poskytnout podporu a pomoc rodinám s dětmi takovým způsobem, aby rodina měla dostatečný prostor pro přímou péči o děti a mohla si zachovat vlastní životní styl a způsob života.

4. CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Komu a kdy službu neposkytujeme:

 • osobám s těžkým kombinovaným stupněm smyslových vad (zrakově-sluchová vada),
 • osobám, jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání v domácím prostředí,
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné osoby.

Službu neposkytneme, pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.

5. PRINCIPY SLUŽBY

 • Vytváření podmínek, kdy uživatelé mohou uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jeho svobodné rozhodování (např. uzavření, ukončení, odmítnutí služby).
 • Svým počínáním se snažíme chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.
 • Pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.
 • Službu poskytujeme s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv.
 • Uživatele respektujeme jako partnera.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnostmi.
 • Respektujeme právo uživatelů na jejich soukromí a soukromí jejich rodin.
 • Využíváme přirozené sociální sítě uživatele, tzn., zapojujeme ostatní členy rodiny, osoby blízké nebo známé do péče o uživatele.
 • Pravidelně se vzděláváme z důvodu zkvalitnění péče, kdy nové poznatky zavádíme do praxe.
 • Dodržujeme etický kodex pracovnic Pečovatelské služby Ivančice.
 • Zajišťujeme návaznost služby na další poskytovatele, instituce a organizace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ

PS Ivančice má své sídlo v přízemí Domu s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) na adrese: Na Úvoze 1425/5, Ivančice.

Kontakty: 546 123 402, 546 123 405

O zprostředkování pečovatelské služby může zájemce požádat telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně v sídle zařízení. Následně je (po vzájemné domluvě) sjednán termín společného jednání se zájemcem o službu, nejlépe přímo v domácím prostředí (v místě poskytování služby). Jednání týkající se zprostředkování pečovatelské služby mohou jménem zájemce vyjednat i rodinní příslušníci, osoby blízké, ošetřující lékař, opatrovník, atd.


CHARAKTERISTIKA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PS Ivančice je terénní službou, která je poskytovaná ve vymezeném čase osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (tzn. nepříznivá sociální situace).


MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

PS Ivančice je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům:

 • v běžných domácnostech,
 • v bytech Domu s pečovatelskou službou (Ivančice, Na Úvoze 1425/5).

Stanovená provozní doba: denně od 6,00 hod. – do 20,00 hod (dle nasmlouvané péče).

Územní působnost:

Službu poskytujeme občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na základě smluvního ujednání o výkonu pečovatelské služby (Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany).


SPECIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY

Osamělí občané, kteří v průběhu své rekonvalescence potřebují pomoc další osoby, senioři (podmínka dosažení důchodového věku), tělesně a zdravotně postižení, osoby s jiným zdravotním postižením (např. dialýzovaní pacienti, onkologičtí pacienti, pacienti s diabetes, atd.), osoby s kombinovaným postižením, s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba je poskytována i osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou péči. V tomto případě pečovatelka pouze vypomáhá rodině (rodinným příslušníkům) při péči o tuto osobu.

Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí). Pečovatelská služba se poskytne i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči, ale i rodinám, kde rodiče jsou těžce tělesně postižení.

Věková kategorie uživatelů:

 • bez omezení věku

Stanovená denní kapacita:

 • počet uživatelů: 55

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další úkony nad rámec základních činností lze nasmlouvat fakultativně. Jedná se o doplňkové (fakultativní) služby, které lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon).

 • doprovod na vycházky,
 • pomoc při podávání léků,
 • přeprava osob automobilem.

 

Náplň služby:

PS Ivančice je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Je poskytovaná kvalifikovanými pečovatelkami, sociální pracovnicí a vedoucí služby (viz pracovníci pečovatelské služby), které chrání soukromí uživatelů a zasahují do něj pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování sjednané služby.

Služba a péče je přizpůsobena potřebám uživatele, jeho věku, stavu a individualitě. Ponechává uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí a doplňuje zapojení ostatních členů rodiny, přátel nebo známých do péče o uživatele. Při tom poskytuje neformálním pečujícím (např. rodinným příslušníkům, osobám blízkým) čas na odpočinek nebo možnost pobytu v zaměstnání.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase, kdy pečovatelka v ujednaný den a čas dochází k uživateli do domácnosti či bytu v DPS a poskytuje smluvně ujednané úkony.

Pokud je pečovatelská služba poskytována rodinám s dětmi, je zacílena zejména na pomoc v péči o domácnost tak, aby měla rodina prostor pro přímou péči o děti.

V případě potřeby lze pečovatelskou službu kombinovat s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři.


PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba se poskytuje:

 • na základě písemné žádosti žadatele, popř. opatrovníka, zástupce z řad členů domácnosti, kterou žadatel uplatňuje na předepsaném formuláři,
 • na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem na straně jedné a Městem Ivančice jako poskytovatelem na straně druhé.

Požadované doklady k žádosti o poskytování pečovatelské služby:

 • občanský průkaz
 • u účastníků národního odboje za osvobození průkaz (u pozůstalých manželů, manželek po těchto osobách starších 70 let příslušný doklad),
 • u osob, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci – příslušný doklad (stejně tak u pozůstalých manželů, manželek těchto osob starších 70 let),
 • u osob, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobných táborů nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců – příslušný doklad (stejně tak u pozůstalých manželů, manželek těchto osob starších 70 let),
 • u žadatele, který je omezený ve svéprávnosti rozhodnutí příslušného soudu, ve kterém je jmenován opatrovník uživatele společně s listinou o jmenování opatrovníka.

NÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE UZAVŘENÍ, ODMÍTNUTÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

 Před uzavřením smlouvy jsou s žadatelem vždy projednány všechna ustanovení smlouvy, úhrady za poskytovanou službu, vnitřní pravidla poskytování pečovatelské služby, jejichž součástí je informace o způsobu vyřizování stížností uživatelů na poskytovanou službu. Tyto informace jsou žadateli o službu předány i v listinné podobě.

Rozsah a charakter služby, čas poskytování, místo poskytování a úhrada je součástí smluvního ujednání mezi uživatelem a poskytovatelem a musí vycházet z individuálních potřeb uživatele.

Smlouvu o výkonu pečovatelské služby je možno aktualizovat a měnit (dodatkem ke smlouvě) z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování terénní pečovatelské služby v případě, že:

 • osoba žádá o službu či úkon, který PS Ivančice neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ÚHRADY

Úprava výše a způsobu úhrady za výkon pečovatelské služby je součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Úhrada za základní úkony pečovatelské služby nesmí přesáhnout limit stanovený vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za výkon pečovatelské služby je vypočtena dle času nezbytného na zajištění úkonu či služby a stanovené úhrady za úkon či službu. Pokud poskytování služby, včetně zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. O zaplacení úhrady bude uživateli vystaven doklad neprodleně po obdržení úhrady pracovníkem PS Ivančice.

Úhrady jsou splatné na podkladě měsíčního vyúčtování do konce následujícího měsíce.

Výše úhrady za jednotlivé úkony se řídí platným úhradníkem.

Služba bez úhrady se poskytuje:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 • účastníkům odboje,
 • osobám, které byly rehabilitovány podle § 75, odst. 2, písm. c) zákona o sociálních službách,
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru (pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců) podle § 75, odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách, pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou výpovědí, uplynutím doby, úmrtím nebo zánikem poskytovatele.

Výpovědní důvody ze strany uživatele:

Uživatel služby může kdykoliv vypovědět smlouvu i bez udání důvodu.

Výpovědní důvody ze strany poskytovatele:

 • uživatel se odstěhoval do nového bydliště mimo dosah působnosti poskytovatele, nebo byl umístěn do zařízení poskytující pobytové služby,
 • uživatel nevyužívá pečovatelskou službu po dobu delší než dva měsíce a nemá k tomu závažné důvody (hospitalizace, přechodný pobyt u dětí, apod.),
 • uživatel hrubě porušuje vnitřní pravidla pečovatelské služby (např. nezaplacení úhrady za poskytnuté služby),
 • uživatel se chová k pracovníkům pečovatelské služby způsobem, který vede nebo může vést ke snížení důstojnosti pracovníků nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.
 • uživatel odvolá během poskytování služby souhlas s poskytnutím a uchováváním osobních a citlivých údajů.

Výpověď musí být vždy písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc Popis zákl. činností k úhradníku PS 85 KB

Post Author: AleTic