Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OSV

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Související právní předpisy

Podrobné informace o problematice související se sociálně právní ochranou dětí můžete získat i v souvisejících zákonech:

 • Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č. 109/2002 Sb., O výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 372/2001 Sb., O zdravotních službách
 • Zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích
 • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon
 • Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád
 • Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře
 • Zákon č. 329/2011 Sb., O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

Post Author: AleTic