Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru ORR

Stavební úřad a úřad územního plánování
Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon o obcích Zákon č. 128/2000 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb.
Vyhláška o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 498/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb Vyhláška č. 499/2006 Sb.
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 500/2006 Sb.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Vyhláška č. 501/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 503/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 526/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Vyhláška č. 561/2006 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 398/2009 Sb.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.). Zákon č. 360/1992 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb. č. 133/2007 Sb.
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 184/2006 Sb.
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Zákon č. 186/2006 Sb.
Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zákon č. 357/2008 Sb.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb.
Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 269/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 č. 270/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 379/2009 Sb.
Památková péče
Zákon ČNR o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
č. 20/1987 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury ČSR, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb., vyhlášky č. 538/2002
č. 66/1988 Sb.
Vyhláška č.66/1987 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón Vyhláška č. 420/2008 Sb.
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a zákona č. 483/2004 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
č. 122/2000 Sb.
Zákon č. 122/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
č. 275/2000 Sb.
Vyhláška č. 275/2000 Sb.
Zákon správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,
č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon o přestupcích, ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 279/1995 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 168/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 370/2000 Sb.,se zapracovanou změnou dle nálezu č. 52/2001 Sb.,ve znění zákonů č. 164/2001 Sb., č. 254/2001 Sb., č. 265/2001 Sb., č. 273/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 312/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 78/2002 Sb., č. 216/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 285/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 218/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 559/2004 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 95/2005 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 379/2005 Sb., č. 411/2005 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 80/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 134/2006 Sb., č. 181/2006 Sb., č. 213/2006 Sb., č. 216/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 215/2007 Sb., č. 344/2007 Sb., č. 376/2007 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 309/2008 Sb., č. 314/2008 Sb., č. 484/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb., č. 306/2009 Sb., č. 346/2009 Sb., č. 150/2010 Sb., č. 199/2010 Sb. a č. 133/2011 Sb.
č. 200/1990 Sb.
Zákon č.200/1990 Sb.

Post Author: AleTic