Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OPF

 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví;
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH;
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích;
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě;
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě;
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu;
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku;
 • Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů;
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (cestovní náhrady);
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád; aj.
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (České účetní standardy pro některé vybrané jednotky);
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě;
 • Vyhláška č. 419/2001 Sb. o rozsahu struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu; aj.

(u všech uvedených předpisů se rozumí v aktuálním znění dle pozdějších změn a předpisů)

Post Author: AleTic