Přehled důležitých zákonů pro činnost KPPP

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Post Author: AleTic