Popis činnosti úseku správy majetku a právního odboru OISMaP

Úsek správy majetku a právní odboru OISMaP zajišťuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena Městskému úřadu Ivančice. Vede evidenci nájemních a jiných smluv. Na tomto odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se obecních pozemků a staveb.

 • vede evidenci nemovitého majetku města
 • prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města (připravuje podklady pro rozhodování rady a zastupitelstva města ve věci dispozice s nemovitým majetkem města
 • uzavírá nájemní smlouvy na nebytové prostory
 • evidence žádostí o přidělení bytu v majetku města
 • evidence žádostí o souhlas s výměnou bytu
 • evidence bytů v majetku města
 • vystavuje výpovědi z nájmu
 • správa majetku města
 • vede evidenci a vymáhá dlužné nájemného z bytů a nebytových prostor
 • dává žaloby na vyklizení bytů
 • zřizování věcných břemen, směna, darování a výpůjčky nemovitého majetku
 • zastupuje Město Ivančice v řízení před soudy,
 • podílí se na zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města a nařízení města,
 • zpracovává podklady a vyřizuje materiály z jednání rady a zastupitelstva města v souvislosti s majetkoprávními úkony,
 • agenda rozpočtu a financování
 • agenda pohřebnictví
 • náhrada škody na majetku města
 • spolupráce s Probační a mediační službou při výkonu trestu
 • zábory veřejného prostranství
 • povolování provozu výherních hracích přístrojů
 • povolování veřejných produkcí
 • poplatky za reklamní zařízení
 • právní služba pro ostatní odbory městského úřadu

Post Author: AleTic