Popis činnosti odboru OSV

Odbor sociálních věcí se člení na:


Odbor sociálních věcí:

 • poskytuje formou základního sociálního poradenství osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • poskytuje odbornou pomoc občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci
 • na území svého správního obvodu vykonává sociální práci zaměřenou na nejrůznější cílové skupiny (osoby ohrožené příjmovou nedostatečností, osamělé rodiče, osoby s duševním onemocněním apod.)
 • v přenesené působnosti vydává zvláštní označení vozidel, přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci o vydaných zvláštních označeních, shromažďuje poškozená zvláštní označení a zabezpečuje znehodnocení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodové, dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti, neplní-li své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce
 • v rámci přenesené působnosti obce zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku péče o společensky nepřizpůsobivé občany (kurátor pro dospělé) po jejich návratu z výkonu trestu, z výchovných ústavů, léčeben ze závislostí apod.
 • koordinuje spolupráci institucí na úseku problematiky domácího násilí, je součástí interdisciplinárního týmu řešícího tuto problematiku v regionu Brno-venkov
 • vykonává funkce opatrovníka a poručníka dle zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • v samostatné působnosti vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových látek
 • v přenesené působnosti vede řízení k obsazení bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou
 • koordinuje spolupráci organizací na úseku rodinné politiky
 • spolupracuje s Úřadem práce ČR, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti
 • zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví
 • zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti
 • v přenesené působnosti zabezpečuje distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem na opiáty a jiné omamné látky a vede jejich evidenci
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Ivančice

Post Author: AleTic