Popis činnosti odboru OSČ

Odbor zajišťuje výkon státní správy ve správním obvodě pověřené obce s rozšířenou působností. Odbor je rozdělen na dvě samostatná oddělení.

Oddělení dopravy

OSČ: Agenda taxislužby

zajišťuje agendu provozovatelů taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

 • vykonává státní odborný dozor nad dodržováním zákona o silniční dopravě v taxislužbě
 • uděluje oprávnění řidiče taxislužby
 • vede evidenci vozidel taxislužby

OSČ: Agenda silničního správního úřadu

dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

Silniční hospodářství

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu města Ivančice a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Ivančice a místních a veřejně přístupných komunikacích ve městě Ivančice.

speciální stavební úřad

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

 • vydává vyjádření ke stavbám v rámci územního řízení
 • vydává povolení silničních staveb formou vydání ohlášení stavby
 • vydává povolení silničních staveb formou vydání stavebního povolení
 • kolaudace staveb – vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu

silniční správní úřad

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

 • vydává vyjádření týkající se zájmů silnic II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místních a veřejně přístupných účelových komunikací v Ivančicích
 • vydává vyjádření k územním plánům a regulačním plánům obcí
 • vydává rozhodnutí o povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice
 • vydává rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace mezi místní komunikace a vyřazení z této kategorie
 • vydává rozhodnutí o připojení nemovitosti k silnici II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikaci v Ivančicích
 • vydává rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky silnice II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikace v Ivančicích
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II. a II. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikace v Ivančicích
 • provádí výkon státního dozoru na silnicích II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v Ivančicích
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku silničního hospodářství v souladu se zákonem č.13/1997 Sb.
 • stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v ORP Ivančice a povolování výjimek z této úpravy

vyvlastňovací úřad

 • Zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

OSČ: Agenda evidence řidičů

vede registr řidičů  dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů.

Evidence řidičů

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu
 • odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • vede evidenci odňatých a pozastavených řidičských oprávnění
 • vede registr bodového systému hodnocení řidičů
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • vydává a vyměnuje paměťové karty řidiče, vozidla a karty servisní v systému digitálního tachografu
 • stanoví správní poplatky za zpoplatněné úkony

OSČ: Agenda registrace autoškol a zkušební komisař

provádí zkoušky nových uchazečů o řidičská oprávnění a přezkušování řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších právních předpisů a zajišťuje registraci autoškol dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů.

Zkušební komisař

 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • provádí přezkušování řidičů z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona
 • provádí přezkušování při zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • vede evidenci uchazečů o získání řidičského oprávnění
 • rozhoduje o vydání, změně a odnětí registrace k provozování autoškoly
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při něm postupuje podle zákona o státní kontrole
 • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin zjištěných při výkonu státního dozoru
 • vykonává zkoušky profesní způsobilosti řidiče

OSČ: Agenda evidence vozidel a schvalování vozidel

vede registr silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů.

Evidence vozidel, technik

na úseku evidence vozidel

 • zapisuje, odhlašuje silniční motorová a nemotorová vozidla do registru silničních motorových vozidel včetně provádění jejich změn
 • vydává výpisy z registru silničních motorových vozidel
 • ověřuje, porovnává, popř. opravuje údaje s centrálním registrem dat evidence silničních motorových vozidel
 • porovnává, zapisuje údaje dodané ze stanice STK
 • vede spisovou agendu, evidenci rozhodnutí a administrativní práce s tím spojené
 • dočasně vyřazuje vozidla z provozu na pozemních komunikacích a provádí jejich opětovné uvedení do provozu
 • vydává duplikáty dokladů a registračních značek, za ztracené, odcizené, poškozené
 • dle tabulek určí výši ekologického poplatku
 • provádí kontroly platnosti zákonného pojištění
 • zadává a ukončuje leasingové a úvěrové smlouvy

na úseku techniků  

 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • rozhoduje o povolení přestavby silničního motorového vozidel,
 • rozhoduje o vyřazení silničních motorových vozidel z registru silničních vozidel
 • vede evidenci vydaných technických způsobilostí jednotlivě dovezených sil. motorových vozidel
 • vede evidenci o povolených přestavbách sil. motorových vozidel
 • vede evidenci cenin, jako jsou evidenční známky STK, SME, technických průkazů a osvědčení o registraci vozidel
 • připravuje a odborně zpracovává rozhodnutí vydávaná ve správním řízení
 • vede centrální evidenci registračních značek
 • dále vede evidenci a vydává zvláštní registrační značky
 • zapisuje tažná zařízení, alternativní pohony vozidel /LPG, CNG, E85/
 • rozhoduje o výměnách podstatných částí vozidel /karoserie, motory/ a jejich označení náhradními technologiemi
 • vydává duplikáty dokladů a registračních značek, za ztracené, odcizené, poškozené
 • provádí kontroly platnosti zákonného pojištění a technických prohlídek vozidel
 • zadává a ukončuje leasingové a úvěrové smlouvy
 • dle tabulek určí výši ekologického poplatku

na úseku stanic měření emisí  

 • rozhoduje o udělení (odnětí) oprávnění k provádění pravidelného měření emisí silničních vozidel
 • vykonává kontrolu nad Stanicemi měření emisí

OSČ: Agenda dopravních přestupků a jiných správních deliktů

Agenda dopravních přestupků – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

Agenda přestupků a jiných správních deliktů – zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů.

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a ostatní přestupky na úseku silničního hospodářství podle § 23 zákona o přestupcích
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vede evidenci přestupků, které projednává
 • vede evidenci odňatých a pozastavených řidičských oprávnění
 • připravuje a odborně zpracovává rozhodnutí vydávaná ve správním řízení
 • zajišťuje administrativní práce na úseku projednávání přestupků
 • zajišťuje činnost pokladny při vybírání pokut v blokovém řízení
 • odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • projednává pokuty za správní delikty v souvislosti se zákonným pojištěním motorových vozidel
 • projednává jiné správní delikty související s provozem vozidel na pozemních komunikacích a na silnicích II. a III. tříd

Oddělení správních činností

OSČ: Agenda evidence obyvatel

hlásí trvalý pobyt občana, eviduje jeho změny, ukončuje trvalý pobyt občana v České republice dle § 10 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v pozdějším znění a vydává výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel občanovi na jeho vlastní žádost.

 • zajišťuje ucelenou odbornou agendu – evidence obyvatel dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • vede živou a neživou evidenci obyvatel
 • zpracovává podklady pro volby a referenda
 • v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytuje informace z evidence obyvatel
 • potvrzuje trvalý pobyt uchazečům o sociální dávku, či pro jiné instituce
 • zpracovává statisku obyvatel v Ivančicích a příměstských částech
 • vede evidenci čísel popisných, orientačních a evidenčních územního obvodu města Ivančice

OSČ: Agenda občanských průkazů

vydává občanské průkazy a provádí veškerou agendu občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů.

 • přijímá a zpracovává žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
 • předává vyhotovené občanské průkazy občanům
 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a obvykle na počkání občana je vydává
 • zasílá vyhotovené občanské průkazy na matriční úřady nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který si občan uvedl v žádosti
 • zajišťuje předání občanských průkazů občanům zdravotně postiženým v domovech důchodců a v bytech
 • vydává Potvrzení o občanském průkazu a Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu a vydá Potvrzení o občanském průkazu
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů

OSČ: Agenda cestovních dokladů

vydává cestovní pasy, cestovní průkazy  a jiné cestovní doklady na základě mezinárodních smluv a v souladu se  zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů.

 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní doklady občanům
 • přijímá žádosti o provedení změn údajů (např. změna příjmení dítěte v cestovním pasu rodiče) nebo doplnění údajů v cestovním dokladu rodiče (např. zápis dětí do 10 let do cestovního pasu rodiče)
 • vyřizuje žádosti o vydání cestovního dokladu pro zastupitelské úřady a vyhotovené doklady zasílá k předání občanům
 • rozhoduje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu

OSČ: Agenda trvalého pobytu

ve správním řízení řeší zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.

Trvalý pobyt, evidence obyvatel

 • usměrňuje a dohlíží na plnění povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu dokladů a evidence obyvatel
 • zpracovává problematiku zrušení trvalého pobytu na základě návrhu oprávněných osob ve smyslu zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zajišťuje agendu při vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení
 • zajišťuje chod oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • zodpovídá za včasné a zodpovědné zpracování agendy evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů jednotlivými pracovníky
 • připravuje a zpracovává podklady o přestupku na svěřeném úseku
 • zpracovává podklady pro volby pro obce ve správním obvodu Městkého úřadu Ivančice
 • poskytuje informace a dohlíží na dodržovnání zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 133/2000 Sb., o evidneci obyvatel, zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Post Author: AleTic