Popis činnosti odboru ORR

Činnost ORR – Stavební úřad

v samostatné působnosti:

 • vede evidenci a rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích

 

v přenesené působnosti:
vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodu (Ivančice, Neslovice, Hlína a Senorady) jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu
 • uzavírá se souhlasem dotčených orgánů dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona
 • uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 stavebního zákona
 • vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona
 • uzavírá se souhlasem dotčených orgánů dle § 116 odst. 1 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení
 • povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona
 • přijímání oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona
 • vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona
 • povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 125 stavebního zákona
 • uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona
 • povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 stavebního zákona
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona
 • nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora
 • vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona
 • rozhoduje ve věcech správních deliktů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • sleduje veškerou stavební činnost, prováděnou ve správním obvodu, řeší podněty a stížnosti v oblasti stavebního zákona, zajišťuje součinnost s ostatními správními orgány

 

Vzhledem k povaze a rozsahu agendy spojené s povolováním nebo ohlašováním staveb doporučujeme všem žadatelům před podáním žádosti konzultaci na stavebním úřadě a v žádosti uvedení kontaktního spojení na žadatele (telefon, e-mail).

Činnost ORR – Úřad územního plánování

v samostatné působnosti:

 • zabezpečuje výběr zpracovatelů územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) pro město Ivančice a předkládá návrhy smluv o dílo na zpracování ÚPP a ÚPD do rady města
 • kontroluje finanční plnění ÚPP a ÚPD pro město Ivančice (věcnou a formální správnost faktur) dle uzavřených smluv o dílo
 • plánuje finanční zajištění ÚPP a ÚPD pro město Ivančice
 • je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS)

 

v přenesené působnosti:
vykonává státní správu v  rozsahu správního obvodu města Ivančice, obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, jako úřad územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování
 • pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady obcí ve svém správním obvodu
 • pořizuje území plán, regulační plán, jejich změnu a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • zajišťuje úpravu územních plánů a regulačních plánů schválených po 1.7.1998 na žádost obce ve svém správním obvodu
 • projednává protichůdná stanoviska nebo závazná stanoviska dotčených orgánů
 • předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územních plánů
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • ukládá vydanou územně plánovací dokumentaci obcí ve svém správním obvodu

Činnost ORR – Oddělení památkové péče

vykonává státní správu v  rozsahu správního obvodu města Ivančice, obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, na úseku státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • se podílí na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče
 • zajišťuje agendu související s realizací dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Post Author: AleTic