Popis činnosti odboru OPF

 • sestavování rozpočtu města, kontrolu a jeho dodržování,
 • návrh rozpočtových opatření v průběhu roku,
 • předkládání rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtových změn krajskému úřadu,
 • účetnictví městského úřadu, metodicky řídí veškeré účtování v rámci celého města,
 • zpracovávání podkladů pro přijetí cizích finančních zdrojů (darů, půjček, úvěrů, aj.),
 • hospodárnost ve všech oblastech výdajového rozpočtu,
 • podklady pro audit,
 • vyhotovení podkladů pro státní závěrečný účet, dle zák.č. 419/2001 Sb.,
 • provádění činnosti centrálního správce daní a poplatků podle zvláštních předpisů,
 • evidování smluv o nájmu nebytových prostor, vedení předpisů a úhrad od nájemců včetně urgence úhrad,
 • vedení knih vystavených a došlých faktur a sledování jejich včasných plateb a úhrad,
 • evidenci a kontrolu úhrad poplatků za svoz domácího odpadu a poplatků za psy,
 • vymáhání pohledávek v režimu zákona o správě daní a poplatků v postavení správce daně,
 • kontrola hospodaření s peněžními fondy úřadu dle schválených směrnic,
 • účetní evidenci majetku města,
 • pojištění majetku,
 • dodržování daňových zákonů,
 • zpracovávání přiznání k dani z převodů nemovitostí, k dani darovací, k dani silniční a DPH,
 • připravování podkladů k vypracování daně z příjmu právnických osob,
 • zajišťuje styk s peněžními ústavy, pojišťovnami a finančním úřadem,
 • vyhotovuje podklady pro statistiku, ekonomickou analýzu a odborné vyjádření pro potřeby města.

 

Cílem práce OPF:

 • přebírání odpovědnosti za svěřené finanční prostředky města a za hospodaření s nimi,
 • vedení účetnictví úplné, správné a průkazné,
 • sledování nových zákonů, vyhlášek a standardů a jejich přesné a správné dodržování,
 • včasné zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních finančních a účetních výkazů včetně zasílání na krajský úřad,
 • dodržování rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a rozpočtu územních samosprávných celků,
 • vyhotovování daňových přiznáních a dodržování jejich termínů odevzdávání na FÚ,
 • odpovědné vypracování závěrečného účtu města a jeho předkládání zastupitelstvu města.

Post Author: AleTic