OSČ: Agenda dopravních přestupků a jiných správních deliktů

Agenda dopravních přestupků – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

Agenda přestupků a jiných správních deliktů – zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů.

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a ostatní přestupky na úseku silničního hospodářství podle § 23 zákona o přestupcích
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vede evidenci přestupků, které projednává
 • vede evidenci odňatých a pozastavených řidičských oprávnění
 • připravuje a odborně zpracovává rozhodnutí vydávaná ve správním řízení
 • zajišťuje administrativní práce na úseku projednávání přestupků
 • zajišťuje činnost pokladny při vybírání pokut v blokovém řízení
 • odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • projednává pokuty za správní delikty v souvislosti se zákonným pojištěním motorových vozidel
 • projednává jiné správní delikty související s provozem vozidel na pozemních komunikacích a na silnicích II. a III. tříd

Post Author: AleTic