PS: Denní stacionář

ÚVOD

Ambulantní služby v denních stacionářích přispívají k možnosti setrvání osoby v nepříznivé sociální situaci v domácím prostředí při zachování možnosti pracovního uplatnění rodiny a blízkých a možnosti odpočinku.

Nepříznivá situace:

oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, samoty, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů, viz „Výkladový slovník“.

Pověření pracovníci Pečovatelské služby Ivančice – denního stacionáře (dále jen „Denní stacionář“) poskytují osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit bezplatné základní sociální poradenství. Pověřeným pracovníkem je sociální pracovník, popř. vedoucí služby.

Základní sociální poradenství a informace o ambulantní službě v denním stacionáři (např. jakým způsobem lze o tuto službu požádat) jsou poskytovány:

 • v kanceláři sociální pracovnice na adrese Na Úvoze 1425/5, Ivančice (v prostorách domu s pečovatelskou službou),
 • telefonicky na číslech: 546 123 402 a 546 123 405,
 • emailem – psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz,
 • v domácnosti žadatele či uživatele,
 • na jiném místě, např. v nemocnici.

Provozní doba kanceláře: pondělí – pátek od 7,00 hod. – 15,30 hod.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Denního stacionáře:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument podává základní přehled o poslání, zásadách a principech ambulantní služby v Denním stacionáři Ivančice, konkretizuje okruh osob, kterým může být ambulantní služba v denním stacionáři poskytována.

2. POSLÁNÍ

Našim posláním je umožnit uživatelům trávit čas ve společnosti dalších osob, a přitom vnést do jejich života více jistoty a spokojenosti tím, že o ně bude postaráno v době, kdy se o ně jejich rodinní příslušníci či pečující osoby nemohou postarat (docházka do zaměstnání, vyřizování osobních záležitostí nebo jen odpočinek, atd.). Tímto podporujeme setrvání uživatelů v nepříznivé situaci ve svém domácím prostředí bez nutnosti řešit jejich odchod do pobytového zařízení či ukončení zaměstnání pečující osoby.

3. CÍL SLUŽBY

 • Poskytovat kvalitní a bezpečnou službu na základě individuálních potřeb uživatelů.
 • Umožnit uživatelům strávit čas příjemně a plnohodnotně, ve společnosti druhých (zamezit sociální izolaci – uživatel nezůstává sám doma, získává známé, kamarády).
 • Poskytnout uživatelům podporu během dne, kdy nemají zajištěnu péči ze strany jinak pečujících osob.
 • Rozvíjet, podpořit a co nejdéle udržet uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech (např. sebeobsluha) se zapojením do aktivizačních a terapeutických aktivit, uživatel má vždy právo volby.

4. CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

Komu a kdy službu neposkytujeme:

 • osobám s těžkým kombinovaným stupněm smyslových vad (zrakově-sluchová vada),
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, které jsou upoutané na lůžko,
 • osobám, kterým z důvodu špatného zdravotního stavu působí denní dojíždění do stacionáře velké fyzické vyčerpání,
 • osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné osoby.

Službu neposkytneme, pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.

5. PRINCIPY SLUŽBY

 • Vytváření podmínek, kdy uživatelé mohou uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace, respektujeme jejich svobodné rozhodování (např. uzavření, ukončení, odmítnutí služby, volba rozsahu a frekvence služby).
 • Svým počínáním se snažíme chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.
 • Pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.
 • Službu poskytujeme s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv.
 • Uživatele respektujeme jako partnera.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnosti.
 • Respektujeme právo uživatelů na jejich soukromí a soukromí jejich rodin.
 • Využíváme přirozené sociální sítě uživatele, tzn., zapojujeme ostatní členy rodiny, osoby blízké nebo známé do péče o uživatele.
 • Pravidelně se vzděláváme z důvodu zkvalitnění péče, kdy nové poznatky zavádíme do praxe.
 • Dodržujeme etický kodex pracovnic Pečovatelské služby Ivančice.
 • Zajišťujeme návaznost služby na další poskytovatele, instituce a organizace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PS: DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář má své sídlo v přízemí Domu s pečovatelskou službou na adrese: Na Úvoze 1425/5, Ivančice.

Kontakty: 546 123 402, 546 123 405

Obecné informace o činnosti Denního stacionáře jsou poskytovány veřejnosti na webových stránkách města Ivančice, za pomoci propagačního materiálu (letáku) umístěného na nástěnkách obecních úřadů, ve zdravotnických zařízeních, nebo je může poskytnout pověřený pracovník denního stacionáře.

O zprostředkování služby v Denním stacionáři může zájemce požádat telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně v sídle zařízení. Následně je (po vzájemné domluvě) sjednán termín společného jednání se zájemcem o službu, nejlépe přímo v zařízení (kancelář sociální pracovnice). Jednání týkající se zprostředkování této služby mohou jménem zájemce vyjednat i rodinní příslušníci, osoby blízké, ošetřující lékař, opatrovník, atd.


CHARAKTERISTIKA PS: DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Denní stacionář je sociální služba, která je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům.

Stanovená provozní doba: pondělí – pátek od 7,00 hod. – do 15,00 hod.

Územní působnost:

Službu poskytujeme občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na základě smluvního ujednání o výkonu denního stacionáře (Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany).


SPECIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY

Osamělí občané, kteří v průběhu své rekonvalescence potřebují pomoc další osoby, senioři (podmínka dosažení důchodového věku), tělesně a zdravotně postižení, osoby s jiným zdravotním postižením (např. dialýzovaní pacienti, onkologičtí pacienti, pacienti s diabetes, atd.), osoby s chronickým onemocněním. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou a do služby docházejí jen na určitou část dne, protože jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby trávili čas sami doma, bez pomoci další osoby. Tato služba je určena i osobám, které žijí osamoceně a postrádají možnost společenského kontaktu.

Věková kategorie klientů:

 • dospělí 27 – 64 let,
 • mladší senioři 64 – 80 let,
 • starší senioři nad 80let.

Stanovená denní kapacita:

 • počet uživatelů: 6

ROZSAH POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Náplň služby:

DeS Ivančice je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Služba je zajištěna kvalifikovanými pracovnicemi, sociální pracovnicí a vedoucí služby (viz pracovníci denního stacionáře), které chrání soukromí uživatelů a zasahují do něj pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování sjednané služby.

Denní program vytváří klíčový pracovník ve spolupráci s uživateli.

V denním stacionáři umožňujeme našim uživatelům:

 • denní pobyt s poskytnutím stravy,
 • intenzivní program, který má složky terapeutické, aktivizační a pracovní (např. hraní her, čtení tisku, luštění křížovek, vaření, individuální cvičení, povídání si o různých tématech),
 • pomoc při navazování vztahů s druhými lidmi, s vrstevníky, se společenským prostředím (např. návštěvy kulturních akcí, vycházky, upevňování kontaktu s rodinou),
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí (např. při vyřízení občanského průkazu, při návštěvě lékaře, úřadu, instituce).

Tyto činnosti vedou k udržení či rozvoji schopností a dovedností uživatele.

Služba a péče je přizpůsobena potřebám uživatele, jeho věku, stavu a individualitě. Umožňuje uživatelům trávit čas mimo domov ve společnosti ostatních osob.

V případě potřeby lze služby poskytnuté v denním stacionáři kombinovat s pečovatelskou službou, a to v možnosti dovozu a odvozu do stacionáře.

Abychom předešli obavám budoucích uživatelů a pečujících osob, nabízíme zájemcům tzv. zkušební den. V tento den si program denního stacionáře může zájemce po dohodě se sociální pracovnicí vyzkoušet sám nebo v doprovodu pečující (jiné blízké) osoby. Tento jednodenní zkušební pobyt lze využít pouze jednou. Je poskytován zdarma.


PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DENNÍM STACIONÁŘI

Ambulantní služba v denním stacionáři se poskytuje:

 • na základě žádosti občana (popř. opatrovníka, zástupce z řad členů domácnosti), kterou občan (žadatel) uplatňuje na předepsaném formuláři,
 • na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem na straně jedné a Městem Ivančice jako poskytovatelem na straně druhé.

Požadované doklady k žádosti o poskytování služby v denním stacionáři:

 • občanský průkaz,
 • potvrzení ošetřujícího lékaře (údaje o zdravotním stavu žadatele, jeho možných kontraindikacích k přijetí do kolektivního zařízení),
 • formulář – záznam denních činností (dotazník pro vyplnění rodinou),
 • u žadatele, který je omezený ve svéprávnosti rozhodnutí příslušného soudu, ve kterém je jmenován opatrovník uživatele společně s listinou o jmenování opatrovníka.

NÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE UZAVŘENÍ, ODMÍTNUTÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

Před uzavřením smlouvy jsou s žadatelem vždy projednány všechna ustanovení smlouvy, úhrady za poskytovanou službu, vnitřní pravidla poskytování služby v denním stacionáři, jejichž součástí je informace o způsobu vyřizování stížností uživatelů na poskytovanou službu. Tyto informace jsou žadateli o službu předány i v listinné podobě.

Rozsah a charakter služby, čas poskytování, místo poskytování a úhrada je součástí smluvního ujednání mezi uživatelem a poskytovatelem a musí vycházet z individuálních potřeb uživatele.

Smlouvu o výkonu služby v denním stacionáři je možno aktualizovat a měnit (dodatkem ke smlouvě) z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování ambulantní služby v denním stacionáři poskytování služby v případě, že:

 • osoba žádá o službu či úkon, který služba v denním stacionáři neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ÚHRADY

Úprava výše a způsobu úhrady za výkon ambulantní služby v denním stacionáři je součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Úhrada za základní úkony pečovatelské služby nesmí přesáhnout limit stanovený vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za výkon ambulantní služby v denním stacionáři je vypočtena dle času nezbytného na zajištění úkonu či služby a stanovené úhrady za úkon či službu. Pokud poskytování služby, včetně zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. O zaplacení úhrady bude uživateli vystaven doklad neprodleně po obdržení úhrady pracovníkem Denního stacionáře Ivančice.

Úhrady jsou splatné na podkladě měsíčního vyúčtování do konce následujícího měsíce.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou výpovědí, uplynutím doby, úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele.

Výpovědní důvody ze strany uživatele:

Uživatel služby může kdykoliv vypovědět smlouvu i bez udání důvodu.

Výpovědní důvody ze strany poskytovatele:

 • uživatel přijde opakovaně v podnapilém stavu (chová se nevhodně a narušuje řád denního stacionáře),
 • uživatel přijde opakovaně pod vlivem návykových látek (není schopen podílet se na činnostech denního stacionáře, narušuje řád denního stacionáře),
 • uživatel je opakovaně bezdůvodně agresivní,
 • uživatel opakovaně slovně či fyzicky napadá pracovníky denního stacionáře, nebo jeho další uživatele,
 • uživatel se opakovaně chová způsobem, který je v rozporu se slušným chováním a vnitřními pravidly denního stacionáře.

Výpověď musí být vždy písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc Popis základních činností k úhradníku DES 68 KB

Post Author: AleTic