Činnost OŽP – Vodní hospodářství

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:

 • upravuje, omezuje, popř. zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • rozhoduje o vodohospodářských záležitostech vodního díla
 • vydává souhlas ke stavbám v záplavových územích
 • vydává vyjádření k umístění stavby, která může ovlivnit vodní poměry
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny vodní díla, vodní toky, vodní plochy, záplavová území a ochranná pásma vodních zdrojů
 • rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, přitom může stanovit podmínky souhlasu
 • rozhoduje o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami (k jejich odběru, čerpání, vzdouvání, akumulaci, využívání energetického potenciálu, získání tepelné energie a k využívání vod pro chov ryb, vodní drůbeže případně dalších živočichů za účelem podnikání)
 • rozhoduje o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami (k jejich odběru, akumulaci, čerpá-ní, obohacování povrchovou vodou nebo k jinému nakládání)
 • rozhoduje o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • rozhoduje o prodloužení, změně a zrušení již vydaných povolení k nakládání s vodami
 • rozhoduje o uložení povinnosti měření množství a jakosti vod
 • rozhoduje o povolení k vysazování stromů a keřů v záplavových územích
 • rozhoduje o povolení k těžbě písku, štěrku a bahna z koryta vodního toku
 • rozhoduje o povolení geologických prací v záplavových územích
 • rozhoduje o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace
 • řídí práce při zneškodňování havárií
 • vydává vyjádření k záměru umístit, realizovat, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízeni v ochranném pásmu vodních toků, vodních ploch a vodních zdrojů
 • vede souhrnnou vodoprávní evidenci včetně vydaných rozhodnutí, údaje z vodoprávní evidence předává čtvrtletně Ministerstvu zemědělství
 • zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu údaje o ochranných pásmech vodních děl a ochranných pásmech vodních zdrojů
 • rozhoduje o stanovení, změně a zrušení ochranných pásma zdrojů podzemních nebo povrchových vod
 • rozhoduje o uložení vlastníkovi nebo správci vodárenských nádrží nebo vodních toků způsob rybářského obhospodařování
 • rozhoduje o minimálním zůstatkovém průtoku vodního toku
 • rozhoduje o minimální hladině podzemní vody
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, ne-dovoleného nakládání se závadnými látkami nebo následků havárií, přitom spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí
 • rozhoduje o uložení opatření k nápravě pro znečištěné vody využívané ke koupání
 • rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku
 • rozhoduje o zákazu kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo
 • rozhoduje v pochybnostech o povinnostech vlastníka pozemků, na kterých je stavba vodohospodářských meliorací, a vlastníků pozemků sousedících
 • rozhoduje o stanovení ochranných pásmech podél vodního díla
 • rozhoduje o omezení umisťování a provádění některých staveb a činností v tomto ochranném pás-mu
 • rozhoduje o stanovení záplavových území vodních toků
 • rozhoduje o povinnosti zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavovém území
 • rozhoduje o stanovení aktivní zóny záplavového území
 • rozhoduje o stanovení území určených k rozlivům povodní a omezí právo užívání pozemků a staveb v tomto území
 • podává návrh stavebnímu úřadu na vyhlášení stavební uzávěry na pozemcích určených k rozlivům povodní
 • rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti zpracovat povodňový plán pro stavby ohrožené povodněmi a o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně
 • vykonává vodoprávní dozor nad dodržováním zákona a prováděcích právních předpisů
 • rozhoduje o opatření k odstranění zjištěných závad a opatření k nápravě
 • rozhoduje o uložení sankcí fyzickým osobám a právnickým osobám pokuty za porušení zákona,
 • rozhoduje o přestupcích na úseku vodního hospodářství
 • rozhoduje o schválení havarijního plánu
 • rozhoduje o zatřídění vodních děl do kategorií
 • rozhoduje o povinnostech k provádění technicko-bezpečnostího dohledu vlastníků a stavebníků vodních děl
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění:

 • zpracovává údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, tuto evidenci předává Ministerstvu zemědělství
 • rozhoduje o tom, zda se jedná o vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu
 • rozhoduje o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací
 • rozhoduje ve sporu o oprávnění provádět údržbu vodovodů a kanalizací, včetně práva vstupovat na cizí pozemky a stavby
 • rozhoduje o výjimce z ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
 • rozhoduje o výjimce z uložení kanalizační stoky (při souběhu nebo křížení) hlouběji než je vodo-vodní řad
 • rozhoduje o uložení povinnosti veřejné služby provozovateli vodovodu a kanalizace
 • rozhoduje o povinnosti vypracování kanalizačního řádu a rozhoduje o schválení tohoto řádu
 • rozhoduje o povinnosti vypracování provozního řádu a rozhoduje o schválení tohoto řádu
 • rozhoduje o povinnosti vypracování manipulačního řádu vodních děl a rozhoduje o schválení toho-to řádu
 • rozhoduje o vypouštění odpadních vod do kanalizace, které vyžadují předchozí čištění
 • rozhoduje o povinnosti měření znečištění a objemu odpadních vod
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona a podle něj vydaných rozhodnutí
 • rozhoduje o uložení pokut a sankcí fyzickým osobám podnikajícím a nepodnikajícím a právnickým osobám za porušení zákona a ostatních obecně závazných právních předpisů

Podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (Stavební zákon), v platném znění:

 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro vodní díla (vodoprávní úřad)
 • rozhoduje o povolení nových staveb, které jsou vodními díly
 • rozhoduje o povolení ke změně v užívání stávajících vodních děl
 • rozhoduje o povolení k prozatímnímu nebo trvalému užívání vodních děl
 • rozhoduje o povolení ke zkušebnímu provozu vodních děl
 • rozhoduje o odstranění vodních děl
 • povoluje udržovací práce na vodních dílech
 • rozhoduje o uložení pokut fyzickým osobám za porušení zákona
 • rozhoduje o uložení sankcí fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám za porušení zákona
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností
 • ověřuje pasporty vodních děl

Post Author: AleTic