Činnost OŽP – Veterinární péče

Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění:

  • vyjadřuje se k projektům pokusů na jedincích druhů volně žijících zvířat
  • projednává přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat
  • v součinnosti s příslušným orgánem Policie ČR provádí zvláštní opatření, při kterých může nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, může nařídit chovateli zajistit opatření ke sní-žení počtu hospodářských zvířat nebo nařídit pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat
  • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat
  • vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle zákona
  • projednává podněty podané krajskou veterinární správou k projednání přestupků a správních deliktů podle zákona, je povinen vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu o učiněných opatřeních a výsledku řízení
  • je povinen si vyžádat odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné

Podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění:

  • schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů, a povoluje jejich konání
  • v součinnosti s městskou policií podává návrh na odchyt toulavých psů a koček, případně jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě

Post Author: AleTic