Činnost OŽP – Státní správa lesů, myslivosti a rybářství

Podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění:

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkce lesa
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do výměry 1 ha a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa, rozhoduje o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o pověření právnické osoby nebo fyzické osoby výkonem odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o ukládání pokut
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení činnosti v lese v případech hrozících škod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • zadává zpracování lesních hospodářských osnov
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti holé seče
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupuje je pověřené organizační složce státu
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona a prováděcích právních předpisů

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:

 • dává souhlas k vypouštění zvěře do honitby
 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře ve svém správním obvodu
 • na žádost uživatele může nařídit omezení nebo zákaz vstupu do honitby
 • rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby
 • rozhoduje o uznání honitby na návrh vlastníka pozemků nebo přípravného výboru honebního společenstva
 • provádí registraci honebních společenstev a vede jejich rejstřík
 • rozhoduje o přičlenění honebních pozemků k honitbě se souhlasem držitele honitby
 • může povolit změnu honitby vyrovnáváním hranic nebo výměnou honebních pozemků
 • vede evidenci využití honiteb
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře
 • kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • vydává plomby pro označení ulovené zvěře uživatelům honiteb
 • povoluje mimořádný lov (za účelem snížení stavu zvěře, mimo dobu lovu, na nehonebních pozemcích
 • projednává přestupky na úseku myslivosti a ukládá pokuty

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění:

 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží
 • vydává a odebírá rybářské lístky

Post Author: AleTic