Činnost OŽP – Odpady a ovzduší

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“)
 • aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu informace dle § 30 zákona
 • ukládá nápravná opatření u fyzických osob a u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu
 • projednává správní delikty, které jsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, neuvedených v příloze č. 2 k zákonu
 • projednává přestupky fyzických osob dle § 23 zákona
 • v rozsahu své působnosti dozírá na dodržování ustanovení zákona a předpisů podle něj vydaných
 • připravuje nařízení, jímž může Město na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
 • připravuje nařízení, jímž může Město stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systém pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s Městem, a za nedodržení této povinnosti ukládá pokuty
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za zbavení se autovraku v rozporu se zákonem
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení dalších zákonem stanovených povinností, současně s pokutou může uložit samostatným rozhodnutím opatření k nápravě
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, udělení souhlasu může vázat na podmínky
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků, zařízení k nakládání s odpady, dopravců odpadů a vydaných správních rozhodnutí podle zákona o odpadech,
 • na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaných odpadů
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů v odpadovém hospodářství
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle zákona o odpadech, současně může samostatným rozhodnutím stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy
 • může zakázat původci odpadu činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady při pokračování činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, povinnost odstranit odpad
 • dává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů a při změnách výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
 • podává návrh Ministerstvu životního prostředí na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů

Post Author: AleTic