Činnost OŽP – Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění:

 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
 • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů
 • ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení zákona a prováděcích právních předpisů
 • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
 • schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle zákona pří-slušný jiný orgán státní správy

Post Author: AleTic