Činnost OŽP – Ochrana přírody a krajiny

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

 • povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách
 • v působnosti pověřené obce:
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu
 • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
 • v působnosti obce s rozšířenou působností:
 • může vydávat nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti, při které by docházelo ke zničení, ohrožení, poškozování, sběru či odchytu, degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace všech druhů živočichů a rostlin nebo ke zničení ekosystému, jehož jsou součástí,
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody
 • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • ukládá opatření proti nedovolené změně obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě může takovou činnost zakázat
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnosti provést při-měřená náhradní opatření
 • ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání podle vybraných ustanovení zákona
 • odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných podle zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 • vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li k tomu příslušný jiný orgán ochrany přírody

Post Author: AleTic