Činnost ORR – Úřad územního plánování

v samostatné působnosti:

 • zabezpečuje výběr zpracovatelů územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) pro město Ivančice a předkládá návrhy smluv o dílo na zpracování ÚPP a ÚPD do rady města
 • kontroluje finanční plnění ÚPP a ÚPD pro město Ivančice (věcnou a formální správnost faktur) dle uzavřených smluv o dílo
 • plánuje finanční zajištění ÚPP a ÚPD pro město Ivančice
 • je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS)

 

v přenesené působnosti:
vykonává státní správu v  rozsahu správního obvodu města Ivančice, obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, jako úřad územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování
 • pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady obcí ve svém správním obvodu
 • pořizuje území plán, regulační plán, jejich změnu a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • zajišťuje úpravu územních plánů a regulačních plánů schválených po 1.7.1998 na žádost obce ve svém správním obvodu
 • projednává protichůdná stanoviska nebo závazná stanoviska dotčených orgánů
 • předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územních plánů
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • ukládá vydanou územně plánovací dokumentaci obcí ve svém správním obvodu

Post Author: AleTic