Činnost ORR – Stavební úřad

v samostatné působnosti:

 • vede evidenci a rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích

 

v přenesené působnosti:
vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodu (Ivančice, Neslovice, Hlína a Senorady) jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu
 • uzavírá se souhlasem dotčených orgánů dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona
 • uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 stavebního zákona
 • vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona
 • uzavírá se souhlasem dotčených orgánů dle § 116 odst. 1 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení
 • povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona
 • přijímání oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona
 • vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona
 • povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 125 stavebního zákona
 • uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona
 • povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 stavebního zákona
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona
 • nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora
 • vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona
 • rozhoduje ve věcech správních deliktů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • sleduje veškerou stavební činnost, prováděnou ve správním obvodu, řeší podněty a stížnosti v oblasti stavebního zákona, zajišťuje součinnost s ostatními správními orgány

 

Vzhledem k povaze a rozsahu agendy spojené s povolováním nebo ohlašováním staveb doporučujeme všem žadatelům před podáním žádosti konzultaci na stavebním úřadě a v žádosti uvedení kontaktního spojení na žadatele (telefon, e-mail).

Post Author: AleTic