OSČ: Agenda silničního správního úřadu

dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

Silniční hospodářství

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu města Ivančice a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Ivančice a místních a veřejně přístupných komunikacích ve městě Ivančice.

speciální stavební úřad

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

 • vydává vyjádření ke stavbám v rámci územního řízení
 • vydává povolení silničních staveb formou vydání ohlášení stavby
 • vydává povolení silničních staveb formou vydání stavebního povolení
 • kolaudace staveb – vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu

silniční správní úřad

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

 • vydává vyjádření týkající se zájmů silnic II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místních a veřejně přístupných účelových komunikací v Ivančicích
 • vydává vyjádření k územním plánům a regulačním plánům obcí
 • vydává rozhodnutí o povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice
 • vydává rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace mezi místní komunikace a vyřazení z této kategorie
 • vydává rozhodnutí o připojení nemovitosti k silnici II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikaci v Ivančicích
 • vydává rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky silnice II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikace v Ivančicích
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II. a II. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikace v Ivančicích
 • provádí výkon státního dozoru na silnicích II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v Ivančicích
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku silničního hospodářství v souladu se zákonem č.13/1997 Sb.
 • stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v ORP Ivančice a povolování výjimek z této úpravy

vyvlastňovací úřad

 • Zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Post Author: AleTic