Opravné prostředky

Opravné prostředky

Pokud povinný subjekt žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti popřípadě o odmítnutí části žádosti lze podat odvolání k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, toto rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel stížnost, pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo mu nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší sdělené úhrady.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal – srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů:

  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne
    oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf

Proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla – srov. § 16a SvInf

Poskytnutí požadované informacedo 15 dnů od přijetí či doplnění žádosti
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informacenejvýše o 10 dnů
Rozhodnutí o odmítnutí žádostido 15 dnů od přijetí žádosti
Informování žadatele o odložení žádosti, jestliže se žádost nevztahuje k působnosti úřadudo 7 dnů
Výzva žadateli, aby žádost o informaci upřesnildo 7 dnů od podání žádosti
Lhůta, v jaké musí být žádost upřesněnado 30 dnů od doručení výzvy
Lhůta pro podání odvolánído 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
Lhůta pro rozhodnutí o odvolánído 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem odvolacímu orgánu
Lhůta pro podání stížnosti, jestliže informace nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta pouze částečně nebo žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo nesouhlasí s výší sdělené úhradydo 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro postoupení stížnosti nadřízenému orgánudo 7 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému orgánu
Lhůta pro rozhodnutí o stížnostido 15 dnů ode dne, kdy byla stížnost předložena nadřízenému orgánu

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY OBECNĚ

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů města je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle z.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění) v přenesené i samostatné působnosti nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města ve správním řízení

Možnosti přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení v přenesené i samostatné působnosti upravuje z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Proti rozhodnutí ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání  – viz § 82 a násl správního řádu, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní předpis jinou lhůtu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první  § 37 odst. 4, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, přičemž ten, kdo takto činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Odvolacím orgánem ve správním řízení je Krajský úřad pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,  Brno (dále jen JmKÚ), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat, je povinnou součástí správního rozhodnutí.

Dalšími možnostmi přezkoumání rozhodnutí jsou dle § 94 a násl. správního řádu přezkoumání rozhodnutí, obnova řízení  a přezkoumání soudem.

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek města a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v samostatné působnosti – § 123 a násl.z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění

Odporuje-li obecně závazná vyhláška města zákonu, vyzve je Ministerstvo vnitra ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra městu. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

Nezjedná-li zastupitelstvo města nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky.

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku, vyzve Ministerstvo vnitra město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu města v samostatné působnosti. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

Nezjedná-li příslušný orgán města ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu města v samostatné působnosti.

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti- § 125 a násl. z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění

Odporuje-li nařízení města zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení.

Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení města.

Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města zruší.

Post Author: AleTic