Příjem žádostí a další podání

Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti, návrhy, podněty, stížnosti apod. se podávají poštou nebo přímo na podatelně MěÚ, popřípadě na příslušném odboru MěÚ, nebo ústně do protokolu. Podání lze učinit také e-mailem, faxem či jiným telekomunikačním zařízením, které přenáší informace v písemné formě. Takové podání, obsahující návrh ve věci, však musí být písemně nebo ústně do protokolu doplněno nejpozději do tří dnů. Na požádání musí pracovník, u kterého je podání učiněno, potvrdit jeho přijetí. Pracovník zajistí předání podání k zaevidování na podatelnu. Zde jsou podání rozdělována k vyřízení jednotlivým orgánům, odborům nebo organizačním složkám.

Rozhodnutí, nebo jiná opatření orgánů města se doručují adresátovi do místa trvalého pobytu, nebo na jinou adresu uvedenou v podání. Po dohodě může adresát písemnost převzít u příslušného pracovníka, kterému potvrdí příjem písemnosti. Podmínky, za kterých je možno použít doručení veřejnou vyhláškou, upravuje správní řád a dále zvláštní předpisy.

Vyřizování ve věcech samostatné působnosti

Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování podle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád podle § 147 odst. 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoliv se jedná o rozhodování v samostatné působnosti.

Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí, nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí rady, zastupitelstva, nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejdéle do 60 dnů.

Vyřizování ve věcech přenesené působnosti

Na vyřizování podání ve věcech přenesené působnosti (státní správa) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně. V ostatních případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.

Post Author: AleTic