Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán v hlavě sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, která upravuje územní samosprávu. Ta charakterizuje obce jako základní územní samosprávné celky samostatně spravované voleným zastupitelstvem. Obce jsou veřejnoprávní korporace, mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti obcí jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku, a může v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Výkon státní správy lze svěřit obcím jen na tehdy, stanoví-li to zákon.

Postavení právnické osoby přiznává obci § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí auditor (auditorská společnost).

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obcemi jsou podle tohoto zákona také města, a to ty obce, které byly městy ke dni nabytí jeho účinnosti (t.j. ke 12. 11. 2000), nebo pokud tak stanoví předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Ivančice byly městem již za účinnosti předchozího zákona o obcích (č. 367/1990 Sb.), a proto je i nadále samosprávným celkem Město Ivančice. (Podle zákona č. 367/1990 Sb. byly městy všechny obce, ve kterých do počátku jeho účinnosti, t.j. do 24. 11. 1990, působil městský národní výbor. V Ivančicích do té doby městský národní výbor působil.)

Město Ivančice (dále jen město) tvoří katastrální území Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Ivančice, Kounické předměstí, Letkovice, Němčice a Řeznovice.

Post Author: AleTic