Povinné informace dle zákona 106/99 Sb.

V této rubrice najdete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Oznámení o ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů (PDF)

 

1.

Oficiální název

Město Ivančice

2.

Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán v hlavě sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, která upravuje územní samosprávu. Ta charakterizuje obce jako základní územní samosprávné celky samostatně spravované voleným zastupitelstvem. Obce jsou veřejnoprávní korporace, mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti obcí jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku, a může v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Výkon státní správy lze svěřit obcím jen na tehdy, stanoví-li to zákon.

Postavení právnické osoby přiznává obci § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí auditor (auditorská společnost).

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obcemi jsou podle tohoto zákona také města, a to ty obce, které byly městy ke dni nabytí jeho účinnosti (t.j. ke 12. 11. 2000), nebo pokud tak stanoví předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Ivančice byly městem již za účinnosti předchozího zákona o obcích (č. 367/1990 Sb.), a proto je i nadále samosprávným celkem Město Ivančice. (Podle zákona č. 367/1990 Sb. byly městy všechny obce, ve kterých do počátku jeho účinnosti, t.j. do 24. 11. 1990, působil městský národní výbor. V Ivančicích do té doby městský národní výbor působil.)

Město Ivančice (dále jen město) tvoří katastrální území Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Ivančice, Kounické předměstí, Letkovice, Němčice a Řeznovice.

3.

Organizační struktura

Organizační struktura Městského úřadu Ivančice

Orgány města jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta a místostarosta, zvláštní orgány města a městský úřad.

Orgány zastupitelstva města jsou výbory, orgány rady města jsou komise. Město může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky města bez právní subjektivity a právnické osoby.

Město spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákona, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Organizační a funkční struktura MěÚ Ivančice [PDF]
aktualizace: 25. 05. 2018

Organizační řád Městského úřadu Ivančice

Organizační řád Městského úřadu Ivančice upravuje zásady činnosti a řízení úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich úkoly, strukturu, vzájemné vztahy a rozsah pravomoci, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků městského úřadu.

Organizační řád Městského úřadu Ivančice [PDF]


3 b) Seznam organizací


Příspěvkové organizace města
Kulturní a informační centrum Ivančice, Palackého náměstí 1013/12, Ivančice
IČO: 65268768
Městské lesy Ivančice, Na Réně 1243/8, Ivančice
IČO: 65268750
Technické služby města Ivančice, Kounická 1112/70, Ivančice
IČO: 06880851
Penzion pro důchodce Ivančice, Na Úvoze 1425/5, Ivančice
IČO: 65268741
Školní jídelna Ivančice, Na Brněnce 545/1, Ivančice
IČO: 70918775
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 545/1, Ivančice
IČO: 70918767
Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, Růžová 149/7, Ivančice
IČO: 70919453
ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice, Školní 230/34, Ivančice - Němčice
IČO: 70852022
ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice, Řeznovice 88, Ivančice
IČO: 65265530
Mateřská škola Chřestová Ivančice, Chřestová 1350/19, Ivančice
IČO: 70935467
Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, Na Úvoze 1550/1, Ivančice
IČO: 70935335


Společnosti s majetkovým podílem města
KTS Ekologie s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka
IČO: 28310942


Sdružení a svazky, jejichž je město členem
Mikroregion IVANČICKO, Palackého náměstí 196/6, Ivančice
IČO: 71187081
ENERGOREGION 2020, s.p.o., Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou
IČO: 47438126
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, Ivančice
IČO: 49458892
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova 36, Praha 1
IČO: 65992466

4.

Kontaktní spojení

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, PSČ: 664 91

4.2

Adresa úřadoven pro osobní návštěvu

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, PSČ: 664 91 (RUIAN: 24036536)
Palackého náměstí 5/11, Ivančice, PSČ: 664 91 (RUIAN: 24034533)
Petra Bezruče 1014/4, Ivančice, PSČ: 664 91 (RUIAN: 24044776)

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa: 07:30-11:30; 12:30-17:00
Čtvrtek: 07:30-11:30; 12:30-14:00 (pouze odbor správních činností)

4.4

Telefonní čísla

546 419 411 sekretariát starosty
546 419 412 sekretariát tajemnice
» kompletní telefonní seznam

4.5

Fax

546 419 410

4.6

Adresa internetové stránky

http://www.ivancice.cz

4.7

Adresa e-podatelny

posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz
Prostřednictvím elektronické podatelny je městský úřad schopen přijmout elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat elektronickým podpisem opatřenou poštu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

4.8

Další elektronická adresa

info(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz
sh2bdw6 datová schránka
» kompletní seznam e-mailových adres

 

5.

Poukazování plateb

popis číslo účtu variabilní symbol

příjmový účet 19 – 125911 / 0100 přidělen
příjmový účet – “komunální odpad” 27 – 8591840277 / 0100 přidělen
příjmový účet – pokuty “radar” 43 – 2290580267 / 0100 přidělen
základní běžný účet pro příjem dotací 94 – 6410641 / 0710

Detailnější popis:

příjmový účet: 19 – 125911 / 0100

 • Správní poplatky
 • Poplatek za psa
 • Poplatek za hrobové místo
 • Nájem z pozemku
 • Úhrada kupní ceny pozemku
 • Sankční platby – pokuty, náklady řízení (udělená odborem: správních činností, městkou policií, životního prostředí, živnostenského úřadu, komisí pro projednávání přestupků)
 • Úhrada faktury

 

příjmový účet – komunální odpad: 27 – 8591840277 / 0100

příjmový účet – pokuty radar: 43 – 2290580267 / 0100

 • Sankční platby – pokuty, náklady řízení

 

ZBÚ – dotace: 94 – 6410641 / 0710

6.

IČO

00281859

7.

DIČ

CZ00281859

8.

Dokumenty

8.1

Seznam hlavních dokumentů

Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018.
» odkaz na stránku
Program rozvoje města Ivančice na období 2016 – 2022 [*pdf, 2,82 MB]
(schválen zastupitelstvem města dne 18.1.2016 usnesením č. 6)
Územní plán Ivančice [*zip, 234 MB]
(schválen zastupitelstvem města dne 10.4.2017 usnesením č. 8; nabyl účinnosti dne 26.4.2017)
Střednědobý výhled rozpočtu
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2

Rozpočet a rozpočtová opatření

» odkaz na stránku


8.3

Závěrečný účet

» odkaz na stránku


8.4

Střednědobý výhled rozpočtu

» odkaz na stránku

9.

Žádosti o informace

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně nebo elektronicky na adresu posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy.
 • Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje oslovený útvar města neodkladně.
 • Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty, faxem nebo elektronicky.
 • Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

 

Formuláře: Poskytování informací

(dokumenty jsou v univerzálním formátu RTF, který otevřete např. v aplikaci MS WORD)


9a) Poskytnuté informace odvolávající se na zákon 106/1999 Sb.

>> odkaz na stránku s poskytnutými informacemi

10.

Příjem žádostí a další podání

Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti, návrhy, podněty, stížnosti apod. se podávají poštou nebo přímo na podatelně MěÚ, popřípadě na příslušném odboru MěÚ, nebo ústně do protokolu. Podání lze učinit také e-mailem, faxem či jiným telekomunikačním zařízením, které přenáší informace v písemné formě. Takové podání, obsahující návrh ve věci, však musí být písemně nebo ústně do protokolu doplněno nejpozději do tří dnů. Na požádání musí pracovník, u kterého je podání učiněno, potvrdit jeho přijetí. Pracovník zajistí předání podání k zaevidování na podatelnu. Zde jsou podání rozdělována k vyřízení jednotlivým orgánům, odborům nebo organizačním složkám.

Rozhodnutí, nebo jiná opatření orgánů města se doručují adresátovi do místa trvalého pobytu, nebo na jinou adresu uvedenou v podání. Po dohodě může adresát písemnost převzít u příslušného pracovníka, kterému potvrdí příjem písemnosti. Podmínky, za kterých je možno použít doručení veřejnou vyhláškou, upravuje správní řád a dále zvláštní předpisy.

Vyřizování ve věcech samostatné působnosti

Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování podle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád podle § 147 odst. 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoliv se jedná o rozhodování v samostatné působnosti.

Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí, nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí rady, zastupitelstva, nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejdéle do 60 dnů.

Vyřizování ve věcech přenesené působnosti

Na vyřizování podání ve věcech přenesené působnosti (státní správa) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně. V ostatních případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

Pokud povinný subjekt žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti popřípadě o odmítnutí části žádosti lze podat odvolání k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, toto rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel stížnost, pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo mu nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší sdělené úhrady.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal – srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů:

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne
  oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf

Proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla – srov. § 16a SvInf

Poskytnutí požadované informacedo 15 dnů od přijetí či doplnění žádosti
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informacenejvýše o 10 dnů
Rozhodnutí o odmítnutí žádostido 15 dnů od přijetí žádosti
Informování žadatele o odložení žádosti, jestliže se žádost nevztahuje k působnosti úřadudo 7 dnů
Výzva žadateli, aby žádost o informaci upřesnildo 7 dnů od podání žádosti
Lhůta, v jaké musí být žádost upřesněnado 30 dnů od doručení výzvy
Lhůta pro podání odvolánído 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
Lhůta pro rozhodnutí o odvolánído 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem odvolacímu orgánu
Lhůta pro podání stížnosti, jestliže informace nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta pouze částečně nebo žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo nesouhlasí s výší sdělené úhradydo 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro postoupení stížnosti nadřízenému orgánudo 7 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému orgánu
Lhůta pro rozhodnutí o stížnostido 15 dnů ode dne, kdy byla stížnost předložena nadřízenému orgánu

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY OBECNĚ

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů města je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle z.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění) v přenesené i samostatné působnosti nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města ve správním řízení

Možnosti přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení v přenesené i samostatné působnosti upravuje z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Proti rozhodnutí ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání  – viz § 82 a násl správního řádu, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní předpis jinou lhůtu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první  § 37 odst. 4, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, přičemž ten, kdo takto činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Odvolacím orgánem ve správním řízení je Krajský úřad pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,  Brno (dále jen JmKÚ), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat, je povinnou součástí správního rozhodnutí.

Dalšími možnostmi přezkoumání rozhodnutí jsou dle § 94 a násl. správního řádu přezkoumání rozhodnutí, obnova řízení  a přezkoumání soudem.

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek města a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v samostatné působnosti – § 123 a násl.z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění

Odporuje-li obecně závazná vyhláška města zákonu, vyzve je Ministerstvo vnitra ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra městu. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

Nezjedná-li zastupitelstvo města nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky.

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku, vyzve Ministerstvo vnitra město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu města v samostatné působnosti. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

Nezjedná-li příslušný orgán města ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu města v samostatné působnosti.

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti- § 125 a násl. z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění

Odporuje-li nařízení města zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení.

Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení města.

Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města zruší.

12.
13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy » Informace pro občany České republiky
Portál veřejné správy » Informace pro podnikatele a živnostníky
Portál veřejné správy » Informace pro cizince žijící v ČR

14.

Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na právním oddělení odboru investic, správy majetku a právním, kde jsou v úřední dny občanům k nahlédnutí.

14.2

Vydané právní předpisy

 

15.

Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20 Kč, je informace poskytnuta zdarma. Žadateli musí být předpokládaná výše úhrady nákladů sdělena předem. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost se bez dalšího odloží a informace poskytnuta nebude (§ 17 z. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Tisk nebo kopie jedné strany formátu A4, černobíle2,- Kč
Tisk nebo kopie jedné strany formátu A3, černobíle4,- Kč
Kopírování na přenosné paměťové zařízení15,- Kč
Vypálení na CD50,- Kč
Kopírování a tisk mimo MěÚ, např. barevnědle skutečných nákladů
Poštovné a balnédle skutečných nákladů
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 30 minut, a za každou další započatou půlhodinu50,- Kč / 30 min.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo vydáno

16.

Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

nemáme


16.2 Výhradní licence

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf Výroční zpráva za rok 2017 10.01.2018
292 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2016 17.01.2017
250 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2015 07.01.2016
232 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2014 13.01.2015
233 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2013 13.01.2014
323 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2012 10.01.2013
710 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2011 16.01.2012
449 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2010 14.01.2011
33 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2009 08.02.2010
45 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2008 08.01.2009
267 KB
pdf Výroční zpráva za rok 2007 15.02.2008
265 KB
pdf 2007-2011 30 KB