Městská policie

mobil: 724 057 924

 

Městská policie Ivančice je zřízena Zastupitelstvem města Ivančice přijetím obecně závazné vyhlášky OZV č. 11/2005
(historicky ale byla založena ke dni 8. září 1992 přijetím později nahrazené OZV č. 10/1992)

strážníci

Šabata Zdeněk (vedoucí strážník)

Homolka Martin
Hudínek Antonín
Jarolím Jaroslav
Kekel Vladimír
Kocáb Radoslav
Sysel Jan
Vít Josef
Walla Petr

tel.: 546 419 468
mobil: 724 057 924 (hlídka ve službě)
e-mail: mestska.policie(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)ivancice.cz

Dokumenty orgánu obce zveřejněné na úřední desce >>

Ztráty a nálezy >>


Praktické informace

  - - -

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

Zprávy o činnosti Městské policie Ivančice

  - - -

Popis činnosti Městské policie Ivančice

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra České republiky na požádání údaje o obecní policii.

 

Strážník může vykonávat oprávnění a povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání pouze na území obce, která obecní policii zřídila a ke které je strážník v pracovním poměru.

Mimo obec pouze v rámci vzájemné výpomoci obcí při vyhlášení krizového stavu, nebo na základě veřejnoprávní smouvy mezi obcemi, popř. při činnosti spojené s oprávněním strážníka zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle tabákového zákona. Povinnosti a oprávnění podle zákona může však strážník plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.