Komise pro projednávání přestupků

předseda komise

Ing. Konečný Aleš
tel.: 546 419 484
e-mail: konecny(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

administrativa

Bc. Kudláčková Kateřina
tel.: 546 419 484
e-mail: kudlackova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Dokumenty orgánu obce zveřejněné na úřední desce >>


Praktické informace

  - - -

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

  - - -

Popis činnosti Komise pro projednávání přestupků

Komise pro projednávání přestupků Města Ivančice řeší problematiku přestupků ve svém územním obvodu a dále, na základě veřejnoprávních smluv, vykonává přestupkovou agendu pro město Dolní Kounice a Oslavany, obce Biskoupky, Čučice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Pravlov, Senorady a Trboušany.

Podrobný přehled činnosti komise:

 • projednávání přestupků podle ust. § 53 odst. 1 přestupkového zákona (§ 46, § 47, § 47 b, § 48, § 49 a § 50 a další přestupky, pokud je k jejich projednávání příslušná obec);
 • v souladu s ust. § 53 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona, samostatný referent KPPP projednává další přestupky, které je příslušný řešit obecní úřad s rozšířenou působností (§ 21, § 21a, § 29, § 29a, § 30, § 31, § 32, § 38, § 41, § 42, § 44, § 44a, § 47a přestupkového zákona) a také další přestupky uvedené ve zvláštních zákonech, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány;
 • vede evidenci přestupků;
 • zpracovává statistické údaje o přestupcích podle zvláštních právních předpisů;
 • plní funkci správce daně (vymáhání pohledávek);
 • spolupracuje se soudy, Policií České republiky, Městskou policií a dalšími správními orgány;
 • spolupracuje s příslušnými orgány, v oblasti problematiky domácího násilí;

 

Předseda přestupkové komise:

 • zpracovává zprávy o pověsti – výpisy z přestupkového rejstříku na vyžádání oprávněných orgánů;
 • vyjadřuje se k žádostem o vydání zbrojního průkazu;
 • podává sdělení zdravotním pojišťovnám.

Přehled důležitých zákonů pro činnost KPPP

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Formuláře: KPPP

nemáme k dispozici