Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Ivančice je organizační složkou města Ivančice, která byla zřízena za účelem poskytování sociální služby „Pečovatelská služba“ a sociální služby „Denní stacionář.“

Pečovatelská služba Ivančice poskytuje službu od: 1. 1. 2007, je zapsána v „Registru poskytovatelů sociálních služeb“ pod číslem: 5041985.

Denní stacionář poskytuje službu od: 1. 11. 2008, je zapsán v „Registru poskytovatelů sociálních služeb“ pod číslem: 5291917.


vedoucí oddělení

Bc. Štěrbová Šárka
tel.: 546 123 402
e-mail: psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz

sociální pracovnice

Halúzková Eva, DiS.
tel.: 546 123 405
e-mail: psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz

pečovatelky

Balíková Hana
Březinová Lenka
Horníčková Helena
Hyprová Marie
Chmelíčková Jindřiška
Kolouchová Jitka
Schilbergerová Lenka
Slavíková Dagmar
Stonáčková Helena
Tóthová Květoslava

tel.: 546 123 488
e-mail: psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz


Informace pečovatelské služby

PS: Denní stacionář

ÚVOD

Ambulantní služby v denních stacionářích přispívají k možnosti setrvání osoby v nepříznivé sociální situaci v domácím prostředí při zachování možnosti pracovního uplatnění rodiny a blízkých a možnosti odpočinku.

Nepříznivá situace:

oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, samoty, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů, viz „Výkladový slovník“.

Pověření pracovníci Pečovatelské služby Ivančice – denního stacionáře (dále jen „Denní stacionář“) poskytují osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit bezplatné základní sociální poradenství. Pověřeným pracovníkem je sociální pracovník, popř. vedoucí služby.

Základní sociální poradenství a informace o ambulantní službě v denním stacionáři (např. jakým způsobem lze o tuto službu požádat) jsou poskytovány:

 • v kanceláři sociální pracovnice na adrese Na Úvoze 1425/5, Ivančice (v prostorách domu s pečovatelskou službou),
 • telefonicky na číslech: 546 123 402 a 546 123 405,
 • emailem – psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz,
 • v domácnosti žadatele či uživatele,
 • na jiném místě, např. v nemocnici.

Provozní doba kanceláře: pondělí – pátek od 7,00 hod. – 15,30 hod.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Denního stacionáře:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument podává základní přehled o poslání, zásadách a principech ambulantní služby v Denním stacionáři Ivančice, konkretizuje okruh osob, kterým může být ambulantní služba v denním stacionáři poskytována.

2. POSLÁNÍ

Našim posláním je umožnit uživatelům trávit čas ve společnosti dalších osob, a přitom vnést do jejich života více jistoty a spokojenosti tím, že o ně bude postaráno v době, kdy se o ně jejich rodinní příslušníci či pečující osoby nemohou postarat (docházka do zaměstnání, vyřizování osobních záležitostí nebo jen odpočinek, atd.). Tímto podporujeme setrvání uživatelů v nepříznivé situaci ve svém domácím prostředí bez nutnosti řešit jejich odchod do pobytového zařízení či ukončení zaměstnání pečující osoby.

3. CÍL SLUŽBY

 • Poskytovat kvalitní a bezpečnou službu na základě individuálních potřeb uživatelů.
 • Umožnit uživatelům strávit čas příjemně a plnohodnotně, ve společnosti druhých (zamezit sociální izolaci – uživatel nezůstává sám doma, získává známé, kamarády).
 • Poskytnout uživatelům podporu během dne, kdy nemají zajištěnu péči ze strany jinak pečujících osob.
 • Rozvíjet, podpořit a co nejdéle udržet uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech (např. sebeobsluha) se zapojením do aktivizačních a terapeutických aktivit, uživatel má vždy právo volby.

4. CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

Komu a kdy službu neposkytujeme:

 • osobám s těžkým kombinovaným stupněm smyslových vad (zrakově-sluchová vada),
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, které jsou upoutané na lůžko,
 • osobám, kterým z důvodu špatného zdravotního stavu působí denní dojíždění do stacionáře velké fyzické vyčerpání,
 • osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné osoby.

Službu neposkytneme, pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.

5. PRINCIPY SLUŽBY

 • Vytváření podmínek, kdy uživatelé mohou uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace, respektujeme jejich svobodné rozhodování (např. uzavření, ukončení, odmítnutí služby, volba rozsahu a frekvence služby).
 • Svým počínáním se snažíme chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.
 • Pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.
 • Službu poskytujeme s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv.
 • Uživatele respektujeme jako partnera.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnosti.
 • Respektujeme právo uživatelů na jejich soukromí a soukromí jejich rodin.
 • Využíváme přirozené sociální sítě uživatele, tzn., zapojujeme ostatní členy rodiny, osoby blízké nebo známé do péče o uživatele.
 • Pravidelně se vzděláváme z důvodu zkvalitnění péče, kdy nové poznatky zavádíme do praxe.
 • Dodržujeme etický kodex pracovnic Pečovatelské služby Ivančice.
 • Zajišťujeme návaznost služby na další poskytovatele, instituce a organizace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PS: DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář má své sídlo v přízemí Domu s pečovatelskou službou na adrese: Na Úvoze 1425/5, Ivančice.

Kontakty: 546 123 402, 546 123 405

Obecné informace o činnosti Denního stacionáře jsou poskytovány veřejnosti na webových stránkách města Ivančice, za pomoci propagačního materiálu (letáku) umístěného na nástěnkách obecních úřadů, ve zdravotnických zařízeních, nebo je může poskytnout pověřený pracovník denního stacionáře.

O zprostředkování služby v Denním stacionáři může zájemce požádat telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně v sídle zařízení. Následně je (po vzájemné domluvě) sjednán termín společného jednání se zájemcem o službu, nejlépe přímo v zařízení (kancelář sociální pracovnice). Jednání týkající se zprostředkování této služby mohou jménem zájemce vyjednat i rodinní příslušníci, osoby blízké, ošetřující lékař, opatrovník, atd.


CHARAKTERISTIKA PS: DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Denní stacionář je sociální služba, která je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům.

Stanovená provozní doba: pondělí – pátek od 7,00 hod. – do 15,00 hod.

Územní působnost:

Službu poskytujeme občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na základě smluvního ujednání o výkonu denního stacionáře (Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany).


SPECIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY

Osamělí občané, kteří v průběhu své rekonvalescence potřebují pomoc další osoby, senioři (podmínka dosažení důchodového věku), tělesně a zdravotně postižení, osoby s jiným zdravotním postižením (např. dialýzovaní pacienti, onkologičtí pacienti, pacienti s diabetes, atd.), osoby s chronickým onemocněním. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou a do služby docházejí jen na určitou část dne, protože jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby trávili čas sami doma, bez pomoci další osoby. Tato služba je určena i osobám, které žijí osamoceně a postrádají možnost společenského kontaktu.

Věková kategorie klientů:

 • dospělí 27 – 64 let,
 • mladší senioři 64 – 80 let,
 • starší senioři nad 80let.

Stanovená denní kapacita:

 • počet uživatelů: 6

ROZSAH POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Náplň služby:

DeS Ivančice je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Služba je zajištěna kvalifikovanými pracovnicemi, sociální pracovnicí a vedoucí služby (viz pracovníci denního stacionáře), které chrání soukromí uživatelů a zasahují do něj pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování sjednané služby.

Denní program vytváří klíčový pracovník ve spolupráci s uživateli.

V denním stacionáři umožňujeme našim uživatelům:

 • denní pobyt s poskytnutím stravy,
 • intenzivní program, který má složky terapeutické, aktivizační a pracovní (např. hraní her, čtení tisku, luštění křížovek, vaření, individuální cvičení, povídání si o různých tématech),
 • pomoc při navazování vztahů s druhými lidmi, s vrstevníky, se společenským prostředím (např. návštěvy kulturních akcí, vycházky, upevňování kontaktu s rodinou),
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí (např. při vyřízení občanského průkazu, při návštěvě lékaře, úřadu, instituce).

Tyto činnosti vedou k udržení či rozvoji schopností a dovedností uživatele.

Služba a péče je přizpůsobena potřebám uživatele, jeho věku, stavu a individualitě. Umožňuje uživatelům trávit čas mimo domov ve společnosti ostatních osob.

V případě potřeby lze služby poskytnuté v denním stacionáři kombinovat s pečovatelskou službou, a to v možnosti dovozu a odvozu do stacionáře.

Abychom předešli obavám budoucích uživatelů a pečujících osob, nabízíme zájemcům tzv. zkušební den. V tento den si program denního stacionáře může zájemce po dohodě se sociální pracovnicí vyzkoušet sám nebo v doprovodu pečující (jiné blízké) osoby. Tento jednodenní zkušební pobyt lze využít pouze jednou. Je poskytován zdarma.


PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DENNÍM STACIONÁŘI

Ambulantní služba v denním stacionáři se poskytuje:

 • na základě žádosti občana (popř. opatrovníka, zástupce z řad členů domácnosti), kterou občan (žadatel) uplatňuje na předepsaném formuláři,
 • na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem na straně jedné a Městem Ivančice jako poskytovatelem na straně druhé.

Požadované doklady k žádosti o poskytování služby v denním stacionáři:

 • občanský průkaz,
 • potvrzení ošetřujícího lékaře (údaje o zdravotním stavu žadatele, jeho možných kontraindikacích k přijetí do kolektivního zařízení),
 • formulář – záznam denních činností (dotazník pro vyplnění rodinou),
 • u žadatele, který je omezený ve svéprávnosti rozhodnutí příslušného soudu, ve kterém je jmenován opatrovník uživatele společně s listinou o jmenování opatrovníka.

NÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE UZAVŘENÍ, ODMÍTNUTÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

Před uzavřením smlouvy jsou s žadatelem vždy projednány všechna ustanovení smlouvy, úhrady za poskytovanou službu, vnitřní pravidla poskytování služby v denním stacionáři, jejichž součástí je informace o způsobu vyřizování stížností uživatelů na poskytovanou službu. Tyto informace jsou žadateli o službu předány i v listinné podobě.

Rozsah a charakter služby, čas poskytování, místo poskytování a úhrada je součástí smluvního ujednání mezi uživatelem a poskytovatelem a musí vycházet z individuálních potřeb uživatele.

Smlouvu o výkonu služby v denním stacionáři je možno aktualizovat a měnit (dodatkem ke smlouvě) z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování ambulantní služby v denním stacionáři poskytování služby v případě, že:

 • osoba žádá o službu či úkon, který služba v denním stacionáři neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ÚHRADY

Úprava výše a způsobu úhrady za výkon ambulantní služby v denním stacionáři je součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Úhrada za základní úkony pečovatelské služby nesmí přesáhnout limit stanovený vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za výkon ambulantní služby v denním stacionáři je vypočtena dle času nezbytného na zajištění úkonu či služby a stanovené úhrady za úkon či službu. Pokud poskytování služby, včetně zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. O zaplacení úhrady bude uživateli vystaven doklad neprodleně po obdržení úhrady pracovníkem Denního stacionáře Ivančice.

Úhrady jsou splatné na podkladě měsíčního vyúčtování do konce následujícího měsíce.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou výpovědí, uplynutím doby, úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele.

Výpovědní důvody ze strany uživatele:

Uživatel služby může kdykoliv vypovědět smlouvu i bez udání důvodu.

Výpovědní důvody ze strany poskytovatele:

 • uživatel přijde opakovaně v podnapilém stavu (chová se nevhodně a narušuje řád denního stacionáře),
 • uživatel přijde opakovaně pod vlivem návykových látek (není schopen podílet se na činnostech denního stacionáře, narušuje řád denního stacionáře),
 • uživatel je opakovaně bezdůvodně agresivní,
 • uživatel opakovaně slovně či fyzicky napadá pracovníky denního stacionáře, nebo jeho další uživatele,
 • uživatel se opakovaně chová způsobem, který je v rozporu se slušným chováním a vnitřními pravidly denního stacionáře.

Výpověď musí být vždy písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc Popis základních činností k úhradníku DES 68 KB

PS: Terénní pečovatelská služba

ÚVOD

Pečovatelská služba je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci.  Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.

Nepříznivá situace:

oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů, viz „Výkladový slovník“.

Pověření pracovníci PS Ivančice poskytují osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit, bezplatné základní sociální poradenství. Pověřeným pracovníkem je sociální pracovník.

Základní sociální poradenství a informace o pečovatelské službě (např. jakým způsobem lze o tuto službu požádat) jsou poskytovány:

 • v kanceláři sociální pracovnice na adrese Na Úvoze 1425/5, Ivančice (v prostorách domu s pečovatelskou službou),
 • telefonicky na číslech: 546 123 402 a 546 123 405,
 • emailem – psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz
 • v domácnosti žadatele či uživatele,
 • na jiném místě, např. v

Provozní doba kanceláře: pondělí – pátek od 07:00 do 15:30 hod.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PS Ivančice:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument podává základní přehled o poslání, zásadách a principech Pečovatelské služby Ivančice, konkretizuje okruh osob, kterým může být terénní pečovatelská služba poskytována.

2. POSLÁNÍ

Našim posláním je poskytnout osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, přiměřenou míru pomoci a podpory v oblastech, kde je jejich soběstačnost z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního stavu snížena, a to takovým způsobem, aby byli schopni prožít svůj život důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, bez ztráty kontaktů se svými blízkými a s možností realizovat své běžné aktivity. Našim posláním je i pomáhat a podporovat rodiny s dětmi.  Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů.

3. CÍL SLUŽBY

 • Zajistit uživatelům možnost a prostor pro samostatná rozhodnutí týkající řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co možná nejdéle zůstávali ve svém domácím prostředí a mohli i nadále udržovat vztahy s rodinou a se svým okolím.
 • Poskytnout podporu a pomoc rodinám s dětmi takovým způsobem, aby rodina měla dostatečný prostor pro přímou péči o děti a mohla si zachovat vlastní životní styl a způsob života.

4. CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Komu a kdy službu neposkytujeme:

 • osobám s těžkým kombinovaným stupněm smyslových vad (zrakově-sluchová vada),
 • osobám, jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání v domácím prostředí,
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné osoby.

Službu neposkytneme, pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.

5. PRINCIPY SLUŽBY

 • Vytváření podmínek, kdy uživatelé mohou uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jeho svobodné rozhodování (např. uzavření, ukončení, odmítnutí služby).
 • Svým počínáním se snažíme chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.
 • Pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.
 • Službu poskytujeme s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv.
 • Uživatele respektujeme jako partnera.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnostmi.
 • Respektujeme právo uživatelů na jejich soukromí a soukromí jejich rodin.
 • Využíváme přirozené sociální sítě uživatele, tzn., zapojujeme ostatní členy rodiny, osoby blízké nebo známé do péče o uživatele.
 • Pravidelně se vzděláváme z důvodu zkvalitnění péče, kdy nové poznatky zavádíme do praxe.
 • Dodržujeme etický kodex pracovnic Pečovatelské služby Ivančice.
 • Zajišťujeme návaznost služby na další poskytovatele, instituce a organizace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ

PS Ivančice má své sídlo v přízemí Domu s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) na adrese: Na Úvoze 1425/5, Ivančice.

Kontakty: 546 123 402, 546 123 405

O zprostředkování pečovatelské služby může zájemce požádat telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně v sídle zařízení. Následně je (po vzájemné domluvě) sjednán termín společného jednání se zájemcem o službu, nejlépe přímo v domácím prostředí (v místě poskytování služby). Jednání týkající se zprostředkování pečovatelské služby mohou jménem zájemce vyjednat i rodinní příslušníci, osoby blízké, ošetřující lékař, opatrovník, atd.


CHARAKTERISTIKA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PS Ivančice je terénní službou, která je poskytovaná ve vymezeném čase osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (tzn. nepříznivá sociální situace).


MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

PS Ivančice je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům:

 • v běžných domácnostech,
 • v bytech Domu s pečovatelskou službou (Ivančice, Na Úvoze 1425/5).

Stanovená provozní doba: denně od 6,00 hod. – do 20,00 hod (dle nasmlouvané péče).

Územní působnost:

Službu poskytujeme občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na základě smluvního ujednání o výkonu pečovatelské služby (Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany).


SPECIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY

Osamělí občané, kteří v průběhu své rekonvalescence potřebují pomoc další osoby, senioři (podmínka dosažení důchodového věku), tělesně a zdravotně postižení, osoby s jiným zdravotním postižením (např. dialýzovaní pacienti, onkologičtí pacienti, pacienti s diabetes, atd.), osoby s kombinovaným postižením, s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba je poskytována i osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou péči. V tomto případě pečovatelka pouze vypomáhá rodině (rodinným příslušníkům) při péči o tuto osobu.

Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí). Pečovatelská služba se poskytne i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči, ale i rodinám, kde rodiče jsou těžce tělesně postižení.

Věková kategorie uživatelů:

 • bez omezení věku

Stanovená denní kapacita:

 • počet uživatelů: 55

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další úkony nad rámec základních činností lze nasmlouvat fakultativně. Jedná se o doplňkové (fakultativní) služby, které lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon).

 • doprovod na vycházky,
 • pomoc při podávání léků,
 • přeprava osob automobilem.

 

Náplň služby:

PS Ivančice je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Je poskytovaná kvalifikovanými pečovatelkami, sociální pracovnicí a vedoucí služby (viz pracovníci pečovatelské služby), které chrání soukromí uživatelů a zasahují do něj pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování sjednané služby.

Služba a péče je přizpůsobena potřebám uživatele, jeho věku, stavu a individualitě. Ponechává uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí a doplňuje zapojení ostatních členů rodiny, přátel nebo známých do péče o uživatele. Při tom poskytuje neformálním pečujícím (např. rodinným příslušníkům, osobám blízkým) čas na odpočinek nebo možnost pobytu v zaměstnání.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase, kdy pečovatelka v ujednaný den a čas dochází k uživateli do domácnosti či bytu v DPS a poskytuje smluvně ujednané úkony.

Pokud je pečovatelská služba poskytována rodinám s dětmi, je zacílena zejména na pomoc v péči o domácnost tak, aby měla rodina prostor pro přímou péči o děti.

V případě potřeby lze pečovatelskou službu kombinovat s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři.


PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba se poskytuje:

 • na základě písemné žádosti žadatele, popř. opatrovníka, zástupce z řad členů domácnosti, kterou žadatel uplatňuje na předepsaném formuláři,
 • na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem na straně jedné a Městem Ivančice jako poskytovatelem na straně druhé.

Požadované doklady k žádosti o poskytování pečovatelské služby:

 • občanský průkaz
 • u účastníků národního odboje za osvobození průkaz (u pozůstalých manželů, manželek po těchto osobách starších 70 let příslušný doklad),
 • u osob, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci – příslušný doklad (stejně tak u pozůstalých manželů, manželek těchto osob starších 70 let),
 • u osob, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobných táborů nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců – příslušný doklad (stejně tak u pozůstalých manželů, manželek těchto osob starších 70 let),
 • u žadatele, který je omezený ve svéprávnosti rozhodnutí příslušného soudu, ve kterém je jmenován opatrovník uživatele společně s listinou o jmenování opatrovníka.

NÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE UZAVŘENÍ, ODMÍTNUTÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

 Před uzavřením smlouvy jsou s žadatelem vždy projednány všechna ustanovení smlouvy, úhrady za poskytovanou službu, vnitřní pravidla poskytování pečovatelské služby, jejichž součástí je informace o způsobu vyřizování stížností uživatelů na poskytovanou službu. Tyto informace jsou žadateli o službu předány i v listinné podobě.

Rozsah a charakter služby, čas poskytování, místo poskytování a úhrada je součástí smluvního ujednání mezi uživatelem a poskytovatelem a musí vycházet z individuálních potřeb uživatele.

Smlouvu o výkonu pečovatelské služby je možno aktualizovat a měnit (dodatkem ke smlouvě) z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování terénní pečovatelské služby v případě, že:

 • osoba žádá o službu či úkon, který PS Ivančice neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ÚHRADY

Úprava výše a způsobu úhrady za výkon pečovatelské služby je součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Úhrada za základní úkony pečovatelské služby nesmí přesáhnout limit stanovený vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za výkon pečovatelské služby je vypočtena dle času nezbytného na zajištění úkonu či služby a stanovené úhrady za úkon či službu. Pokud poskytování služby, včetně zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. O zaplacení úhrady bude uživateli vystaven doklad neprodleně po obdržení úhrady pracovníkem PS Ivančice.

Úhrady jsou splatné na podkladě měsíčního vyúčtování do konce následujícího měsíce.

Výše úhrady za jednotlivé úkony se řídí platným úhradníkem.

Služba bez úhrady se poskytuje:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 • účastníkům odboje,
 • osobám, které byly rehabilitovány podle § 75, odst. 2, písm. c) zákona o sociálních službách,
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru (pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců) podle § 75, odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách, pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou výpovědí, uplynutím doby, úmrtím nebo zánikem poskytovatele.

Výpovědní důvody ze strany uživatele:

Uživatel služby může kdykoliv vypovědět smlouvu i bez udání důvodu.

Výpovědní důvody ze strany poskytovatele:

 • uživatel se odstěhoval do nového bydliště mimo dosah působnosti poskytovatele, nebo byl umístěn do zařízení poskytující pobytové služby,
 • uživatel nevyužívá pečovatelskou službu po dobu delší než dva měsíce a nemá k tomu závažné důvody (hospitalizace, přechodný pobyt u dětí, apod.),
 • uživatel hrubě porušuje vnitřní pravidla pečovatelské služby (např. nezaplacení úhrady za poskytnuté služby),
 • uživatel se chová k pracovníkům pečovatelské služby způsobem, který vede nebo může vést ke snížení důstojnosti pracovníků nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.
 • uživatel odvolá během poskytování služby souhlas s poskytnutím a uchováváním osobních a citlivých údajů.

Výpověď musí být vždy písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc Popis zákl. činností k úhradníku PS 85 KB

PS: Úhrada za úkony

Pečovatelská služba

ZÁKLADNÍ ÚKONYpracovní dnySO, NE, svátky
pomoc a podpora při podávání jídla a pití120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při použití WC120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
dovoz nebo donáška jídla 15,- Kč/úkon30,- Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
příprava a podávání jídla a pití120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
běžný úklid a údržba domácnosti (min. 1x 14 dnů) 120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu (déle než 1x za 14 dnů) 130,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
donáška vody120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
běžné nákupy , pochůzky 120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
velký nákup, týdenní, ošacení (14-tidenní, ošacení)115,- Kč/úkon115,- Kč/úkon
praní , žehlení osobního i ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg70,- Kč/kg
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
FAKULTATIVNÍ ÚKONY (nelze je poskytnout samostatně, poskytují se pouze se sjednanými základními úkony)pracovní dny SO, NE, svátky
pomoc při podávání léků 150,- Kč/hod.150,- Kč/hod.
doprovod na vycházky 150,- Kč/hod.150,- Kč/hod.
přeprava osob automobilem 7,- Kč/km + 150,- Kč/hod. 7,- Kč/km + 150,- Kč/hod.

Denní stacionář

Základní úkony úhrada     
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobupobyt v denním stacionáři s možností poskytnutí všech uvedených úkonů 40,- Kč/hod.
pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, doprovod na vycházky
sociálně-terapeutické činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, přeprava osobním automobilem(pokud stacionář jede na výlet automobilem, cesta se platí zvlášť v rámci pečovatelské služby)
Poskytnutí stravysnídaně20,- Kč/kus
svačina dopolední15,- Kč/kus
oběd65,- Kč/kus (dle ceny stanovené dodavatelem oběda Penzionem pro důchodce)
svačina odpolední15,- Kč/kus

Úhradníky byly schváleny radou města RM č. 26/2015 – platnost od 1. října 2015

Popis základních činností k úhradníku PS « soubor (*doc) ke stažení
« soubor (*doc) ke stažení