Tajemník

Tajemník městského úřadu Ivančice

JUDr. Růžena Chládková
tel. 546 419 417, mob. 723 624 706
e-mail: chladkova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Tajemník:

  • je nadřízen všem zaměstnancům úřadu, plní vůči nim úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, v mezích platných předpisů stanoví jejich platy
  • prostřednictvím pracovníků městského úřadu zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva města, rady města a výkon státní správy na svěřených úsecích
    navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu
  • koordinuje a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu
    zajišťuje vybavení pracovišť potřebnými pomůckami a technickými prostředky – sleduje odbornou úroveň podřízených pracovníků a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace
  • rozhoduje o vyloučení vedoucích odborů ze všech úkonů v řízení pro podjatost dle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – rozhoduje kompetenční spory mezi odbory úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů úřadu.
  • za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti odpovídá tajemník starostovi.

 

Tajemník je evidenčním orgánem dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích; oznámení jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení. Registr oznámení vede evidenční orgán. Podrobnosti – viz Informace k zákonu o střetu zájmů a možnost nahlížení do registru oznámení.