Odbor životního prostředí [OŽP]

vedoucí odboru, vodní hospodářství

Ing. Kremláček Eduard
tel.: 546 419 470
e-mail: kremlacek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

ovzduší, odpady

Ing. Hytychová Alice
tel.: 546 419 471
e-mail: hytychova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

zemědělství, odpady, ochrana přírody

Ing. Grossová Eva
tel.: 546 419 471
e-mail: grossova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

lesy, myslivost, rybářství

Ing. Pěgřím Michal
tel.: 546 419 472
e-mail: pegrim(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Dokumenty odboru zveřejněné na úřední desce >>


Praktické informace


Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace


Popis činnosti odboru OŽP

Odbor zajišťuje výkon státní správy ve správním obvodě pověřené obce s rozšířenou působností. Podle jednotlivých složek životního prostředí je rozdělen na samostatná oddělení.

Základní organizační rozčlenění odboru je na tato oddělení:

 • ochrana přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu, veterinární péče
 • ochrana ovzduší a odpady,
 • vodní hospodářství (vodoprávní úřad),
 • lesní hospodářství a myslivost

 

Činnost OŽP – Státní správa lesů, myslivosti a rybářství

Podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění:

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkce lesa
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do výměry 1 ha a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa, rozhoduje o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o pověření právnické osoby nebo fyzické osoby výkonem odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o ukládání pokut
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení činnosti v lese v případech hrozících škod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • zadává zpracování lesních hospodářských osnov
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti holé seče
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupuje je pověřené organizační složce státu
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona a prováděcích právních předpisů

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:

 • dává souhlas k vypouštění zvěře do honitby
 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře ve svém správním obvodu
 • na žádost uživatele může nařídit omezení nebo zákaz vstupu do honitby
 • rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby
 • rozhoduje o uznání honitby na návrh vlastníka pozemků nebo přípravného výboru honebního společenstva
 • provádí registraci honebních společenstev a vede jejich rejstřík
 • rozhoduje o přičlenění honebních pozemků k honitbě se souhlasem držitele honitby
 • může povolit změnu honitby vyrovnáváním hranic nebo výměnou honebních pozemků
 • vede evidenci využití honiteb
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře
 • kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • vydává plomby pro označení ulovené zvěře uživatelům honiteb
 • povoluje mimořádný lov (za účelem snížení stavu zvěře, mimo dobu lovu, na nehonebních pozemcích
 • projednává přestupky na úseku myslivosti a ukládá pokuty

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění:

 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží
 • vydává a odebírá rybářské lístky

Činnost OŽP – Odpady a ovzduší

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“)
 • aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu informace dle § 30 zákona
 • ukládá nápravná opatření u fyzických osob a u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu
 • projednává správní delikty, které jsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, neuvedených v příloze č. 2 k zákonu
 • projednává přestupky fyzických osob dle § 23 zákona
 • v rozsahu své působnosti dozírá na dodržování ustanovení zákona a předpisů podle něj vydaných
 • připravuje nařízení, jímž může Město na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
 • připravuje nařízení, jímž může Město stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systém pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s Městem, a za nedodržení této povinnosti ukládá pokuty
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za zbavení se autovraku v rozporu se zákonem
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení dalších zákonem stanovených povinností, současně s pokutou může uložit samostatným rozhodnutím opatření k nápravě
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, udělení souhlasu může vázat na podmínky
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků, zařízení k nakládání s odpady, dopravců odpadů a vydaných správních rozhodnutí podle zákona o odpadech,
 • na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaných odpadů
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů v odpadovém hospodářství
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle zákona o odpadech, současně může samostatným rozhodnutím stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy
 • může zakázat původci odpadu činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady při pokračování činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, povinnost odstranit odpad
 • dává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů a při změnách výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
 • podává návrh Ministerstvu životního prostředí na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů

Činnost OŽP – Vodní hospodářství

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:

 • upravuje, omezuje, popř. zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • rozhoduje o vodohospodářských záležitostech vodního díla
 • vydává souhlas ke stavbám v záplavových územích
 • vydává vyjádření k umístění stavby, která může ovlivnit vodní poměry
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny vodní díla, vodní toky, vodní plochy, záplavová území a ochranná pásma vodních zdrojů
 • rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, přitom může stanovit podmínky souhlasu
 • rozhoduje o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami (k jejich odběru, čerpání, vzdouvání, akumulaci, využívání energetického potenciálu, získání tepelné energie a k využívání vod pro chov ryb, vodní drůbeže případně dalších živočichů za účelem podnikání)
 • rozhoduje o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami (k jejich odběru, akumulaci, čerpá-ní, obohacování povrchovou vodou nebo k jinému nakládání)
 • rozhoduje o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • rozhoduje o prodloužení, změně a zrušení již vydaných povolení k nakládání s vodami
 • rozhoduje o uložení povinnosti měření množství a jakosti vod
 • rozhoduje o povolení k vysazování stromů a keřů v záplavových územích
 • rozhoduje o povolení k těžbě písku, štěrku a bahna z koryta vodního toku
 • rozhoduje o povolení geologických prací v záplavových územích
 • rozhoduje o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace
 • řídí práce při zneškodňování havárií
 • vydává vyjádření k záměru umístit, realizovat, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízeni v ochranném pásmu vodních toků, vodních ploch a vodních zdrojů
 • vede souhrnnou vodoprávní evidenci včetně vydaných rozhodnutí, údaje z vodoprávní evidence předává čtvrtletně Ministerstvu zemědělství
 • zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu údaje o ochranných pásmech vodních děl a ochranných pásmech vodních zdrojů
 • rozhoduje o stanovení, změně a zrušení ochranných pásma zdrojů podzemních nebo povrchových vod
 • rozhoduje o uložení vlastníkovi nebo správci vodárenských nádrží nebo vodních toků způsob rybářského obhospodařování
 • rozhoduje o minimálním zůstatkovém průtoku vodního toku
 • rozhoduje o minimální hladině podzemní vody
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, ne-dovoleného nakládání se závadnými látkami nebo následků havárií, přitom spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí
 • rozhoduje o uložení opatření k nápravě pro znečištěné vody využívané ke koupání
 • rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku
 • rozhoduje o zákazu kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo
 • rozhoduje v pochybnostech o povinnostech vlastníka pozemků, na kterých je stavba vodohospodářských meliorací, a vlastníků pozemků sousedících
 • rozhoduje o stanovení ochranných pásmech podél vodního díla
 • rozhoduje o omezení umisťování a provádění některých staveb a činností v tomto ochranném pás-mu
 • rozhoduje o stanovení záplavových území vodních toků
 • rozhoduje o povinnosti zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavovém území
 • rozhoduje o stanovení aktivní zóny záplavového území
 • rozhoduje o stanovení území určených k rozlivům povodní a omezí právo užívání pozemků a staveb v tomto území
 • podává návrh stavebnímu úřadu na vyhlášení stavební uzávěry na pozemcích určených k rozlivům povodní
 • rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti zpracovat povodňový plán pro stavby ohrožené povodněmi a o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně
 • vykonává vodoprávní dozor nad dodržováním zákona a prováděcích právních předpisů
 • rozhoduje o opatření k odstranění zjištěných závad a opatření k nápravě
 • rozhoduje o uložení sankcí fyzickým osobám a právnickým osobám pokuty za porušení zákona,
 • rozhoduje o přestupcích na úseku vodního hospodářství
 • rozhoduje o schválení havarijního plánu
 • rozhoduje o zatřídění vodních děl do kategorií
 • rozhoduje o povinnostech k provádění technicko-bezpečnostího dohledu vlastníků a stavebníků vodních děl
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění:

 • zpracovává údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, tuto evidenci předává Ministerstvu zemědělství
 • rozhoduje o tom, zda se jedná o vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu
 • rozhoduje o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací
 • rozhoduje ve sporu o oprávnění provádět údržbu vodovodů a kanalizací, včetně práva vstupovat na cizí pozemky a stavby
 • rozhoduje o výjimce z ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
 • rozhoduje o výjimce z uložení kanalizační stoky (při souběhu nebo křížení) hlouběji než je vodo-vodní řad
 • rozhoduje o uložení povinnosti veřejné služby provozovateli vodovodu a kanalizace
 • rozhoduje o povinnosti vypracování kanalizačního řádu a rozhoduje o schválení tohoto řádu
 • rozhoduje o povinnosti vypracování provozního řádu a rozhoduje o schválení tohoto řádu
 • rozhoduje o povinnosti vypracování manipulačního řádu vodních děl a rozhoduje o schválení toho-to řádu
 • rozhoduje o vypouštění odpadních vod do kanalizace, které vyžadují předchozí čištění
 • rozhoduje o povinnosti měření znečištění a objemu odpadních vod
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona a podle něj vydaných rozhodnutí
 • rozhoduje o uložení pokut a sankcí fyzickým osobám podnikajícím a nepodnikajícím a právnickým osobám za porušení zákona a ostatních obecně závazných právních předpisů

Podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (Stavební zákon), v platném znění:

 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro vodní díla (vodoprávní úřad)
 • rozhoduje o povolení nových staveb, které jsou vodními díly
 • rozhoduje o povolení ke změně v užívání stávajících vodních děl
 • rozhoduje o povolení k prozatímnímu nebo trvalému užívání vodních děl
 • rozhoduje o povolení ke zkušebnímu provozu vodních děl
 • rozhoduje o odstranění vodních děl
 • povoluje udržovací práce na vodních dílech
 • rozhoduje o uložení pokut fyzickým osobám za porušení zákona
 • rozhoduje o uložení sankcí fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám za porušení zákona
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností
 • ověřuje pasporty vodních děl

Činnost OŽP – Veterinární péče

Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění:

 • vyjadřuje se k projektům pokusů na jedincích druhů volně žijících zvířat
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat
 • v součinnosti s příslušným orgánem Policie ČR provádí zvláštní opatření, při kterých může nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, může nařídit chovateli zajistit opatření ke sní-žení počtu hospodářských zvířat nebo nařídit pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat
 • vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle zákona
 • projednává podněty podané krajskou veterinární správou k projednání přestupků a správních deliktů podle zákona, je povinen vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu o učiněných opatřeních a výsledku řízení
 • je povinen si vyžádat odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné

Podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění:

 • schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů, a povoluje jejich konání
 • v součinnosti s městskou policií podává návrh na odchyt toulavých psů a koček, případně jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě

Činnost OŽP – Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění:

 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
 • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů
 • ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení zákona a prováděcích právních předpisů
 • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
 • schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle zákona pří-slušný jiný orgán státní správy

Činnost OŽP – Ochrana přírody a krajiny

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

 • povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách
 • v působnosti pověřené obce:
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu
 • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
 • v působnosti obce s rozšířenou působností:
 • může vydávat nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti, při které by docházelo ke zničení, ohrožení, poškozování, sběru či odchytu, degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace všech druhů živočichů a rostlin nebo ke zničení ekosystému, jehož jsou součástí,
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody
 • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • ukládá opatření proti nedovolené změně obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě může takovou činnost zakázat
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnosti provést při-měřená náhradní opatření
 • ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání podle vybraných ustanovení zákona
 • odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných podle zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 • vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li k tomu příslušný jiný orgán ochrany přírody

Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OŽP

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (Stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění

Formuláře: OŽP

Po výběru tématu se vám stáhne ZIP archiv se souborem příslušných formulářů k dané oblasti a vy si vyberete ten, který potřebujete.


Relevantní odkazy