E-podatelna

Adresa elektronické podatelny

Adresa naší elektronické podatelny je posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz a je schopna přijmout elektronicky zprávy ve formátech *.pdf (Portable Document Format), *.txt (prostý text), *.rtf (Rich Text Format), *.doc (MS Word Document), *.xls (MS Excel Spreadsheet). Prostřednictvím elektronické podatelny je městský úřad schopen přijmout elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat elektronickým podpisem opatřenou poštu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře: Poskytování informací

(dokumenty jsou v univerzálním formátu RTF, který otevřete např. v aplikaci MS WORD)


Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat přímo na podatelně MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/ 6, na flash disku nebo na CD-ROM a to osobám k tomu určeným (viz níže).

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:

 • Zuzana Světlíková, sekretariát tajemnice, budova Palackého náměstí 196/6 – 2. patro

Zaměstnanci pověření přejímáním datových zpráv na datových nosičích:

 • Zuzana Světlíková, sekretariát tajemníka, budova Palackého náměstí 196/6 – 2. patro
 • Jarmila Novotná, podatelna, budova Palackého náměstí 196/6 – přízemí
 • Lenka Šlehofrová, podatelna, budova Palackého náměstí 196/6 – přízemí

Seznam právních předpisů, podle kterých činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod. K těmto účelům je i nadále určen e-mail: info(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz.