Odbor vnitřních věcí [OVV]

vedoucí odboru, školství

Ing. Krejčová Ivana
tel.: 546 419 418
e-mail: krejcova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

sekretariát starosty a místostarostů

Badinová Hana
tel.: 546 419 411
fax: 546 419 410
e-mail: badinova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

sekretariát tajemnice

Světlíková Zuzana
tel.: 546 419 412
e-mail: svetlikova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz
e-mail: info(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz (pro příjem všeobecné pošty)

podatelna

Šacherová Marcela
tel.: 546 419 413
e-mail: sacherova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Novotná Jarmila
tel.: 546 419 413
e-mail: novotna(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

E-podatelna s elektronickým podpisem
e-mail: posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

pokladna, ověřování, CzechPoint

Bc. Jaroslava VEISOVÁ
tel.: 546 419 419
e-mail: veisova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Petrčková Jana
tel.: 546 419 419
e-mail: petrckova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

matrika

Janků Dagmar
tel.: 546 419 485
e-mail: janku(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Mgr. Leitnerová Michaela
tel.: 546 419 486
e-mail: leitnerova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

mzdová účtárna

Košťálová Ludmila
tel.: 546 419 422
e-mail: kostalova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

personální oddělení

Kozáková Hana
tel.: 546 419 442
e-mail: kozakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

BOZP, správce trhu, webmaster

Tichý Aleš
tel.: 546 419 435
mobil: 775 290 609
e-mail: tichy(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Dokumenty odboru zveřejněné na úřední desce >>


Praktické informace


Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

  - - -

Popis činnosti odboru OVV

Podatelna

V samostatné působnosti

 • Spisová služba úřadu
 • Podatelna
 • Archiv
 • Agenda vyvěšování písemností na úřední desce

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Pokladna

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje pokladní služby pro činnost rozpočtovou a ekonomickou
 • Vystavuje příjmové a výdajové pokladní doklady
 • Eviduje příjmy a výdaje v pokladní knize
 • Odvádí příjmy a pravidelně doplňuje pokladnu finanční hotovosti v rámci stanoveného limitu
 • Eviduje poskytnuté zálohy a zajišťuje jejich vrácení a vyúčtování
 • Zajišťuje evidenci, objednání, výdeje, vyúčtování stravenek
 • Prodej odpadních pytlů
 • Prodej stravenek
 • Czech POINT – výpis z katastru nemovitostí
 • Czech POINT – autorizovaná konverze dokumentů
 • Czech POINT – žádosti o zřízení datových schránek
 • Czech POINT – oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Sekretariát tajemnice

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje sekretářskou agendu pro tajemníka úřadu, přebírá došlou poštu tajemníkovi a rozděluje e-mailovou poštu došlou na adresu úřadu odboru vnitřních věcí
 • Soustřeďuje a připravuje písemné materiály pro zasedání zastupitelstva a rady, zajišťuje jejich archivaci
 • Zpracovává materiály ze zasedání rady města, vyhotovuje zápisy, výpisy a usnesení z jednání rady a zajišťuje jejich archivaci, zpracovává dokumenty související se zasedáním zastupitelstva města a rady města, včetně vyhotovení písemných odpovědí a vyrozumění
 • Vede evidenci klíčů od budovy úřadu
 • Zajišťuje kancelářské potřeby pro úřad

Sekretariát starosty

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje sekretářskou agendu pro starostu a místostarosty, přebírá došlou poštu starostovi, místostarostům, organizuje návštěvy starosty a místostarostů
 • Přijímá ztráty a nálezy, vede jejich evidenci
 • Vede evidenci petic a stížností, vede jejich agendu
 • Podílí se na spolupráci v expozici A. Muchy – zajišťuje obměnu exponátů, zhotovení kopií, sledování a zajišťování pojistek
 • Vede evidenci žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 • Hlášení pro městský rozhlas

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Personální oddělení

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje personální agendu v souladu s pracovněprávními předpisy
 • Zabezpečuje agendu výběrových řízení na nově obsazovaná pracovní místa
 • Koordinuje a zajišťuje přípravu vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti vyžadované právními předpisy a to v oblasti vstupního a průběžného vzdělávání, zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu
 • Zabezpečuje agendu vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mzdová účtárna

V samostatné působnosti

 • Komplexní mzdová agenda Města Ivančice

Matrika
               
V samostatné působnosti

 • Hlášení pro městský rozhlas
 • Občanské obřady

V přenesené působnosti

 • Agenda matriky pro matriční obvod města Ivančice
  • Narození – vystavení rodného listu dítěti, které se narodí v nemocnici Ivančice nebo doma, v matričním obvodu Ivančice.
  • Úmrtí  – vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela v nemocnici Ivančice nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Sňatek –  vystavení oddacího listu osobám, které uzavřeli manželství v Ivančicích nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Vystavení opisů (druhopisů) matričních dokladů z knih narození, manželství a úmrtí Ivančice, Neslovice a Hlína.
  • Potvrzení o skutečnostech zapsaných v knize narození, manželství, úmrtí Ivančice, Neslovice a Hlína.
  • Přijímání žádostí o uzavření manželství
  • Vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku v Ivančicích a matričním obvodu Ivančice.
  • Vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, pro občany s trvalým pobytem v Ivančicích a v matričním obvodu Ivančice.
  • Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti. (Zápis předkládá svobodná matka v porodnici nebo na matrice, pokud chce, aby byl v rodném listu dítěte uveden otec).
  • Povolení změny jména a příjmení – pro občany s trvalým pobytem v Ivančicích nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Ohlášení změny příjmení po rozvodu do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu
  • Přijímání prohlášení o volbě druhého jména
  • Přijímání žádosti o užívání příjmení v mužském tvaru
  • Provádění dodatečných záznamů v knize narození, manželství, úmrtí a vystavení nových matričních dokladů
  • Přijímání a vyhotovení žádosti o zápis narození, manželství a úmrtí do zvláštní matriky Brno s žádostí o vystavení matričního dokladu pro občany České republiky s trvalým pobytem v Ivančicích, kteří se narodili, uzavřeli manželství nebo zemřeli v cizině a mají vystaven cizojazyčný doklad.
  • Ověřování rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize  vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do správního obvodu Ivančice.
 • Provedení identifikace osob a sepsání veřejné listiny o identifikaci osoby
 • Agenda žádostí o „Osvědčení o státním občanství ČR“
 • Agenda vidimace a legalizace

Vedoucí odboru, školství

V samostatné působnosti

 • Organizuje a zajišťuje finanční a veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, příspěvkových organizací a u žadatelů, resp. příjemců,  veřejné podpory poskytované v rámci územní působnosti Města Ivančice
 • dle zákona č. 250/2000 Sb. zabezpečuje systém kontroly hospodaření Městem Ivančice zřízených organizací

V přenesené působnosti

 • agenda voleb
 • školství

BOZP, správce trhu, webmaster

 • administrace elektronické úřední desky
 • správce webu města Ivančice (www.ivancice.cz)
 • zveřejňování smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. ve znění pozd. předpisů
 • evidence majetku města, podklady k inventarizaci
 • místní poplatky za zábor veřej. prostranství – tržnice, stojící reklamy “A”
 • pohledávky města vymáhané prostřednictvím soudního exekutora
 • technik požární ochrany
 • technik BOZP / odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OVV

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. MV ČR č. 59/2002, kterou se provádí zákon č. 491/2001 Sb.
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. MV ČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhl. MV ČR č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.
 • Vyhl. MV ČRE 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb.
 • komplexní agenda státní správy ve školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Formuláře: OVV

Formuláře: Žádost o nahlížení do registru

Tyto formuláře lze využít pouze do 31. srpna 2017 !!

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, platném znění, dále jen („zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

 

Formuláře: Poskytování informací

(dokumenty jsou v univerzálním formátu RTF, který otevřete např. v aplikaci MS WORD)