Činnost OSV: oddělení sociální práce (OSP)

Základními zákony, upravujícími činnost oddělení jsou zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (parkovací karty), zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.


Kompetence sociálních pracovníků zařazených do oddělení sociální práce jsou zejména tyto:

  • komplexní posouzení sociální situace osob, poskytování širokého odborného poradenství
  • provádění sociálních šetření v přirozeném prostředí klientů, analýza jejich sociální situace za účelem poskytnutí co nejúčinnější pomoci s využitím vhodných metod sociální práce
  • provádění depistáží v rámci sociální práce v terénu (mapování, vyhledávání a diagnostika osob z různých cílových skupin, ohrožených sociálním vyloučením
  • pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva
  • podpora osob ohrožených sociálním vyloučením v přístupu k sociálním systémům
  • zprostředkování odborné pomoci při řešení situací osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek
  • rozhodovací činnost při ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
  • spolupráce, součinnost a koordinace subjektů v rámci poskytování dávek, kontroly využívání dávek (s využitím znalosti prostředí) ze všech systémů sociálního zabezpečení, v rámci jejich provázání a dosažení účelnosti
  • mapování potřeb občanů v rámci území v souladu s komunitním plánováním
  • provozování “Městského šatníku” – určen pro lidi v hmotné nouzi nebo s nízkými příjmy, otevřen vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hod.