Odbor sociálních věcí [OSV]

vedoucí odboru, kurátor pro dospělé

Ing. Prokopová Olga
tel.: 546 419 490
e-mail: prokopova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)

Kloparová Edita, DiS.kurátor pro mládež
tel.: 546 419 489
e-mail: kloparova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Maiová Iveta, DiS.
tel.: 546 419 491
e-mail: maiova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Mgr. Kratochvílová Lucie, DiS.
tel.: 546 419 494
e-mail: kratochvilova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Bc. Houfková Šárka
tel.: 546 419 496
e-mail: houfkova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Šandová Jitka, DiS.
tel.: 546 419 498
e-mail: sandova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


fax: 546 419 497


Velmi detailní informace k problematice OSPOD najdete na speciálních webových stránkách umístěných na adrese http://ospod.ivancice.cz, které vznikly v rámci projektu „Standardizace OSPOD v ORP Ivančice“.

sociální práce

Mgr. Šancová Irena
tel.: 546 419 492
e-mail: sancova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ošmerová Eva, DiS.
tel.: 546 419 493
e-mail: osmerova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Kratochvílová Jana
tel.: 546 419 495
e-mail: kratochvilovaj(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Dokumenty odboru zveřejněné na úřední desce >>


Pomoc občanům v tíživých životních situacích zajišťuje odbor sociálních věcí v rámci samostatné působnosti obce v územním obvodu města Ivančice a v rámci výkonu státní správy ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu a správním obvodu obce s rozšířenou působností (Ivančice, Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany).


Praktické informace


Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

  - - -

Popis činnosti odboru OSV

Odbor sociálních věcí se člení na:


Odbor sociálních věcí:

 • poskytuje formou základního sociálního poradenství osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • poskytuje odbornou pomoc občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci
 • na území svého správního obvodu vykonává sociální práci zaměřenou na nejrůznější cílové skupiny (osoby ohrožené příjmovou nedostatečností, osamělé rodiče, osoby s duševním onemocněním apod.)
 • v přenesené působnosti vydává zvláštní označení vozidel, přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci o vydaných zvláštních označeních, shromažďuje poškozená zvláštní označení a zabezpečuje znehodnocení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodové, dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti, neplní-li své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce
 • v rámci přenesené působnosti obce zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku péče o společensky nepřizpůsobivé občany (kurátor pro dospělé) po jejich návratu z výkonu trestu, z výchovných ústavů, léčeben ze závislostí apod.
 • koordinuje spolupráci institucí na úseku problematiky domácího násilí, je součástí interdisciplinárního týmu řešícího tuto problematiku v regionu Brno-venkov
 • vykonává funkce opatrovníka a poručníka dle zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • v samostatné působnosti vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových látek
 • v přenesené působnosti vede řízení k obsazení bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou
 • koordinuje spolupráci organizací na úseku rodinné politiky
 • spolupracuje s Úřadem práce ČR, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti
 • zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví
 • zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti
 • v přenesené působnosti zabezpečuje distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem na opiáty a jiné omamné látky a vede jejich evidenci
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Ivančice

Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OSV

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Související právní předpisy

Podrobné informace o problematice související se sociálně právní ochranou dětí můžete získat i v souvisejících zákonech:

 • Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č. 109/2002 Sb., O výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 372/2001 Sb., O zdravotních službách
 • Zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích
 • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon
 • Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád
 • Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře
 • Zákon č. 329/2011 Sb., O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

Projekt standardizace OSPOD v ORP Ivančice

pdf Informace o projektu “Standardizace OSPOD v ORP Ivančice”

pdf Zpráva o průběžné realizaci projektu


Relevantní odkazy