Územně analytické podklady ORP Ivančice

MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování a pořizovatel ÚPP na základě § 6 odst. 1 písmena b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 166 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění, zveřejňuje

“Územně analytické podklady
obce s rozšířenou působností Ivančice
4. úplná aktualizace ÚAP 2016.”

ÚAP byly pořízeny v papírové i digitální podobě v souladu se stavebním zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP byly úplně aktualizovány k datu: listopad 2016.

Obsah územně analytických podkladů:

Textová část:
  • Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro správní obvod ORP Ivančice – aktualizace 2016
  • Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro správní obvod ORP Ivančice – aktualizace 2016

 

Výkresová část:
  • Výkres hodnot území, M 1:20 000
  • Výkres limitů, M 1:20 000 (celková mapa), M 1:10 000 (dílčí mapy č. 1-6)
  • Výkres záměrů, M 1:20 000
  • Problémový výkres, M 1:20 000

 

ÚAP jsou přístupné k veřejnému nahlédnutí na:
  • MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, odboru regionálního rozvoje – úřadu územního plánování v úřední dny (pondělí + středa, 07:30 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod.) nebo v ostatní pracovní dny v pracovní době, ale nejlépe vždy po předchozí domluvě (tel: 546419463 – Ing. Pavel Červený, 546419464 – Ing. Eva Skálová)
  • internetových stránkách města Ivančice (www.ivancice.cz) – textová část a grafická část v měřítku 1:20 000 – k nahlédnutí níže v souborech ve formátu PDF. (Pro zobrazení PDF souborů potřebujete mít na Vašem počítači nainstalovaný např. program Adobe Reader, který je dnes již základní součástí většiny počítačů. Pokud jej však nemáte, lze jej stáhnout zdarma zde.)


Soubory k nahlédnutí:

Textová část:
Grafická část:

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Banner - podpora projektu


Datum uveřejnění (aktualizace): 08. 02. 2017