Odbor plánovací a finanční [OPF]

vedoucí odboru

Ing. Peška Ladislav
tel.: 546 419 420
e-mail: peska(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

poplatky

Žáková Jana, DiS.
tel.: 546 419 433
e-mail: zakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

účtárna

Hortová Jarmila
tel.: 546 419 421
e-mail: hortova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Bc. Žaludová Helena
tel.: 546 419 421
e-mail: zaludova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Studničková Zuzana
tel.: 546 419 423
e-mail: studnickova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Horáková Eliška

tel.: 546 419 423
e-mail: horakovae(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Dokumenty odboru zveřejněné na úřední desce >>


Praktické informace


Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace


Popis činnosti odboru OPF

 • sestavování rozpočtu města, kontrolu a jeho dodržování,
 • návrh rozpočtových opatření v průběhu roku,
 • předkládání rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtových změn krajskému úřadu,
 • účetnictví městského úřadu, metodicky řídí veškeré účtování v rámci celého města,
 • zpracovávání podkladů pro přijetí cizích finančních zdrojů (darů, půjček, úvěrů, aj.),
 • hospodárnost ve všech oblastech výdajového rozpočtu,
 • podklady pro audit,
 • vyhotovení podkladů pro státní závěrečný účet, dle zák.č. 419/2001 Sb.,
 • provádění činnosti centrálního správce daní a poplatků podle zvláštních předpisů,
 • evidování smluv o nájmu nebytových prostor, vedení předpisů a úhrad od nájemců včetně urgence úhrad,
 • vedení knih vystavených a došlých faktur a sledování jejich včasných plateb a úhrad,
 • evidenci a kontrolu úhrad poplatků za svoz domácího odpadu a poplatků za psy,
 • vymáhání pohledávek v režimu zákona o správě daní a poplatků v postavení správce daně,
 • kontrola hospodaření s peněžními fondy úřadu dle schválených směrnic,
 • účetní evidenci majetku města,
 • pojištění majetku,
 • dodržování daňových zákonů,
 • zpracovávání přiznání k dani z převodů nemovitostí, k dani darovací, k dani silniční a DPH,
 • připravování podkladů k vypracování daně z příjmu právnických osob,
 • zajišťuje styk s peněžními ústavy, pojišťovnami a finančním úřadem,
 • vyhotovuje podklady pro statistiku, ekonomickou analýzu a odborné vyjádření pro potřeby města.

 

Cílem práce OPF:

 • přebírání odpovědnosti za svěřené finanční prostředky města a za hospodaření s nimi,
 • vedení účetnictví úplné, správné a průkazné,
 • sledování nových zákonů, vyhlášek a standardů a jejich přesné a správné dodržování,
 • včasné zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních finančních a účetních výkazů včetně zasílání na krajský úřad,
 • dodržování rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a rozpočtu územních samosprávných celků,
 • vyhotovování daňových přiznáních a dodržování jejich termínů odevzdávání na FÚ,
 • odpovědné vypracování závěrečného účtu města a jeho předkládání zastupitelstvu města.

Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OPF

 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví;
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH;
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích;
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě;
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě;
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu;
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku;
 • Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů;
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (cestovní náhrady);
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád; aj.
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (České účetní standardy pro některé vybrané jednotky);
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě;
 • Vyhláška č. 419/2001 Sb. o rozsahu struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu; aj.

(u všech uvedených předpisů se rozumí v aktuálním znění dle pozdějších změn a předpisů)


Formuláře: OPF

Formuláře: OPF – poplatek za komunální odpad

Formuláře k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Formuláře: OPF – poplatek ze psů