OISMaP, úsek správy majetku a právní

vedoucí odboru

Ing. Ronzani Jaroslav
tel.: 546 419 430
e-mail: ronzani(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

právník

Mgr. Hlaváč Radek
tel.: 546 419 438
e-mail: hlavac(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

právník, majetkoprávní vztahy

JUDr. Dvořáčková Jaroslava
tel.: 546 419 428
e-mail: dvorackova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

správa majetku, správa hřbitovů

Mgr. Kubíková Liběna
tel.: 546 419 431
e-mail: kubikova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

bytová správa, městská sportovní hala

Konečná Vladimíra
tel.: 546 419 432
tel.: 546 452 111 (sportovní hala)
e-mail: novakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

údržba

Sedmík Josef
tel.: 546 419 434
e-mail: sedmik(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


Praktické informace


Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace


Popis činnosti úseku správy majetku a právního odboru OISMaP

Úsek správy majetku a právní odboru OISMaP zajišťuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena Městskému úřadu Ivančice. Vede evidenci nájemních a jiných smluv. Na tomto odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se obecních pozemků a staveb.

 • vede evidenci nemovitého majetku města
 • prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města (připravuje podklady pro rozhodování rady a zastupitelstva města ve věci dispozice s nemovitým majetkem města
 • uzavírá nájemní smlouvy na nebytové prostory
 • evidence žádostí o přidělení bytu v majetku města
 • evidence žádostí o souhlas s výměnou bytu
 • evidence bytů v majetku města
 • vystavuje výpovědi z nájmu
 • správa majetku města
 • vede evidenci a vymáhá dlužné nájemného z bytů a nebytových prostor
 • dává žaloby na vyklizení bytů
 • zřizování věcných břemen, směna, darování a výpůjčky nemovitého majetku
 • zastupuje Město Ivančice v řízení před soudy,
 • podílí se na zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města a nařízení města,
 • zpracovává podklady a vyřizuje materiály z jednání rady a zastupitelstva města v souvislosti s majetkoprávními úkony,
 • agenda rozpočtu a financování
 • agenda pohřebnictví
 • náhrada škody na majetku města
 • spolupráce s Probační a mediační službou při výkonu trestu
 • zábory veřejného prostranství
 • povolování provozu výherních hracích přístrojů
 • povolování veřejných produkcí
 • poplatky za reklamní zařízení
 • právní služba pro ostatní odbory městského úřadu

Přehled důležitých zákonů pro činnost úseku správy majetku a právního OISMaP

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platné znění
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012., Sb. občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon 256/2013., Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění
 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí v platném znění

Formuláře: OISMaP – správa majetku města

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc zadost-vecne-bremeno Žádost o zřízení věcného břemene
32 KB
doc zadost-prodej-pozemku Žádost o prodej pozemku
34 KB
doc zadost-najem-pozemku Žádost o nájem pozemku
33 KB
doc zadost-pronajem-nebytoveho Žádost o nájem nebytového prostoru
32 KB
doc kaceni-stromu Žádost o povolení kácení dřevin
33 KB

Formuláře: OISMaP – bytová správa

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc zadost-byt Žádost o přidělení bytu
24 KB

Formuláře: OISMaP – správa hřbitovů

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc oznameni-ulozeni-urny Oznámení uložení urny
50 KB
doc zadost-ulozeni-vsyp Žádost o provedení vsypu
49 KB
doc zadost-ulozeni-do-hrobu Žádost o uložení do hrobu
53 KB
doc zadost-rozptyl Žádost o povolení rozptylu
49 KB