Odbor informačních systémů [OIS]

vedoucí odboru

Ing. Marek Jiří
tel.: 546 419 488
e-mail: marek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

technik, pověřenec GDPR

Křivánek Petr
tel.: 546 419 488
e-mail: krivanek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


budova MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – přízemí, kancelář OIS (odbor informačních systémů)

Dokumenty odboru zveřejněné na úřední desce >>


Praktické informace

  - - -

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

  - - -

Popis činnosti odboru OIS

Odbor zajišťuje správu a systematický rozvoj počítačové sítě úřadu, dále pořizování, provoz a údržbu počítačové techniky a programového vybavení.

 • zajišťování správy systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému
 • zajišťování nového nastaveni systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky
 • zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům
 • rozvoj eGovernementu v území (správní obvod ORP)
 • správa Technologického centra Ivančice
 • technické zabezpečení ESSL-Iv. ve všech funkcionalitách vč. ISDS
 • zabezpečení hostované ESSL pro partnerské obce
 • zabezpečení provozu eGon centra po stránce technické
 • technické zabezpečení CzechPoint a jeho administrace
 • provádí přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a počítačových sítí, provádí optimalizaci jejich technických a programových prostředků a instalování nových prvků a modulů výpočetní techniky
 • zabezpečení informačního systému a ochrany dat
 • zajišťuje navrhování, optimalizaci a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky komunikačních systémů
 • provádí definici potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb
 • zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných počítačových aplikací
 • zajišťuje chod a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat
 • provádí obsluhu počítačových aplikací při řešení a realizací úloh podle daných postupů
 • provádí obsluhu zálohovacích zařízení, tiskáren a periferií

Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OIS

 • zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění
 • zákon č. 227/2000 Sb., ze dne 29.června 2000, o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů v platném znění
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 177/2001 Sb. ze dne 16.května 2001, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a
 • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů v platném znění
 • zákon č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Formuláře: OIS

nemáme k dispozici