Obecní živnostenský úřad [OŽÚ]

vedoucí odboru

Bc. Šlapanský Radek, DiS.
tel.: 546 419 480
e-mail: slapansky(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

referenti

Konečná Blažena
tel.: 546 419 482
e-mail: konecnab(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Musilová Veronika
tel.: 546 419 482
e-mail: musilova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Dokumenty odboru zveřejněné na úřední desce >>


Živnostenský úřad zajišťuje veškerou agendu v rozsahu stanoveném zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, pro celé území obce s rozšířenou působností.


Praktické informace


Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

  - - -

Popis činnosti odboru OŽÚ

Živnostenský úřad má zřízeno oddělení registrace a oddělení kontroly.

Oddělení registrace

 •  Na základě ohlášení živnosti a následné kontrole všech náležitostí jsou vydávána živnostenská oprávnění týkající se živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných. Výpis z rejstříku trestů zajišťují pracovníci při podání žádosti elektronicky. Živnosti volné, řemeslné a vázané je možno provozovat od data podání žádosti. Podmínky, za kterých je možno zažádat o vydání koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č.3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. K těmto živnostem je třeba zažádat o souhlas příslušný orgán státní správy a na jejich vydání není právní nárok. Koncesovaná živnost může být provozována až po vydání souhlasného rozhodnutí.
 • Provádějí se změny, přerušení a rušení živnostenských oprávnění.
 • Pokud podnikatel požádá, jsou nové údaje i změny zasílány v rámci CRM (centrální registrační místo) na Finanční úřad, Úřad práce, zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Správní poplatky – zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Sazebník položka č. 24

 • Ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000,- Kč
 • Další ohlášení živnosti 500,- Kč
 • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnost. podnikání 1000,- Kč
 • Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
 • Vydání výpisu z živnost. rejstříku na vlastní žádost – za stránku 20,- Kč
 • Změna 100,- Kč

Poplatky se platí při ohlášení. Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jeden. Je-li současně učiněno více úkonů, vybere se jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.


Oddělení kontroly

 • Provádí dozorovou činnost subjektů živnostenského podnikání a provozoven. Pokud je při kontrolní činnosti zjištěno porušení živnostenského zákona, jsou ukládány blokové pokuty nebo je zahájeno správní řízení.

Živnostenský úřad má v kompetenci také agendu zemědělských podnikatelů dle zák.č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kdo je zemědělským podnikatelem: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje, zpracovává a prodává zemědělskou produkci popř. výrobky.
 • Kdo není zemědělským podnikatelem: fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované i zpracované rostlinné a živočišné výrobky vlastní produkce.

Správní poplatky na úseku podnikání v zemědělství – zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Sazebník část I položka 6

 • zápis do evidence 1000,- Kč
 • změna osobních údajů 100,- Kč
 • změna 500,- Kč

Na živnostenském úřadě je také zřízeno pracoviště Czech POINT, kde se vydávají výpisy:

 • z Obchodního rejstříku (1 .stránka 100,- Kč, další 50,- Kč)
 • ze Živnostenského rejstříku (1. stránka 100,- Kč, další 50,- Kč)
 • z Rejstříku trestů – Rejstřík trestů je zajišťován pracovníky živnostenského úřadu pouze při podání žádosti o vydání nového živnostenského oprávnění nebo změně odpovědného zástupce a jeho vyžádání je součástí podání žádosti

Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OŽÚ

 • Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších přepisů
 • Zák.č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák.č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák.č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák.č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Formuláře: OŽÚ

Jednotný registrační formulář (JRF) slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. JRF nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. – další podrobnosti na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.