Odbory městského úřadu

Odbory Městského úřadu Ivančice
»Odbor vnitřních věcí [OVV]
»Odbor plánovací a finanční [OPF]
»Odbor investic, správy majetku a právní [OISMaP]
»úsek investic
»úsek správy majetku a právní
»Odbor životního prostředí [OŽP]
»Odbor regionálního rozvoje [ORR]
»Obecní živnostenský úřad [OŽÚ]
»Odbor sociálních věcí [OSV]
»Odbor správních činností [OSČ]
»Odbor informačních systémů [OIS]
»Televizní studio [TIV]
»Tajemník
Zvláštní orgány obce
»Komise pro projednávání přestupků
»Krizové řízení a ochrana obyvatel
»Městská policie
Organizační složky obce
»Městská knihovna
»Pečovatelská služba

Organizační struktura a organizační řád městského úřadu:

Organizační struktura

Organizační struktura Městského úřadu Ivančice

Orgány města jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta a místostarosta, zvláštní orgány města a městský úřad.

Orgány zastupitelstva města jsou výbory, orgány rady města jsou komise. Město může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky města bez právní subjektivity a právnické osoby.

Město spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákona, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Organizační a funkční struktura MěÚ Ivančice [PDF]
aktualizace: 01. 07. 2018

Organizační řád Městského úřadu Ivančice

Organizační řád Městského úřadu Ivančice upravuje zásady činnosti a řízení úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich úkoly, strukturu, vzájemné vztahy a rozsah pravomoci, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků městského úřadu.

Organizační řád Městského úřadu Ivančice [PDF]


3 b) Seznam organizací


Příspěvkové organizace města
Kulturní a informační centrum Ivančice, Palackého náměstí 1013/12, Ivančice
IČO: 65268768
Městské lesy Ivančice, Na Réně 1243/8, Ivančice
IČO: 65268750
Technické služby města Ivančice, Kounická 1112/70, Ivančice
IČO: 06880851
Penzion pro důchodce Ivančice, Na Úvoze 1425/5, Ivančice
IČO: 65268741
Školní jídelna Ivančice, Na Brněnce 545/1, Ivančice
IČO: 70918775
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 545/1, Ivančice
IČO: 70918767
Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, Růžová 149/7, Ivančice
IČO: 70919453
ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice, Školní 230/34, Ivančice - Němčice
IČO: 70852022
ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice, Řeznovice 88, Ivančice
IČO: 65265530
Mateřská škola Chřestová Ivančice, Chřestová 1350/19, Ivančice
IČO: 70935467
Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, Na Úvoze 1550/1, Ivančice
IČO: 70935335


Společnosti s majetkovým podílem města
KTS Ekologie s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka
IČO: 28310942


Sdružení a svazky, jejichž je město členem
Mikroregion IVANČICKO, Palackého náměstí 196/6, Ivančice
IČO: 71187081
ENERGOREGION 2020, s.p.o., Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou
IČO: 47438126
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, Ivančice
IČO: 49458892
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova 36, Praha 1
IČO: 65992466