Místní poplatky “za komunální odpad” a “ze psů”

Od roku 2016 se nezasílají předtištěné složenky pro platby za psy a za komunální odpad pro trvale hlášené osoby – variabilní symboly a čísla účtů jsou od roku 2015 stejné – uschovejte i pro platby v následujících letech.

Variabilní symbol (V.S.) je specifický a byl vám přidělen při registraci k poplatku (není jím rodné číslo!!).

Výše poplatku je stanovena v obecně závazné vyhlášce (OZV) a může být odlišná od výše poplatku v minulém roce !! OZV jsou zveřejněny na webových stránkách města (cesta v menu: Město >> Dokumenty města >> Obecně závazné vyhlášky.


Poplatek ze psů

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Ivančice.

Výše poplatku v roce 2018:

 • 200,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 300,- Kč, jehož držitelem je poživatel invalidního nebo starobního důchodu
 • 500,- Kč za psa v rodinném domě, za každého dalšího psa 750,- Kč
 • 800,- Kč v bytovém domě, za každého dalšího psa 1200,- Kč

 

Poplatek ze psů můžete hradit těmito způsoby:

 • hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ
 • převodem na č.ú. 19-125911/0100 (nutno uvádět vč. předčíslí!!)
 • na poště (nutno vyplnit složenku a uhradit Poště poplatek za převod)

Variabilní symbol: od přidělení stejný (jako loni)

Splatnost: do 31. března 2018

Ohlašovací povinnost místního poplatku za psa:

Držitelé psa jsou povinni nejen psa přihlásit a platit za něj poplatek, ale zároveň nahlásit do 15 dnů správci poplatku změny:

 • vznik poplatkové povinnosti u psa (přihlášení), platí se za psa staršího 3 měsíců
 • zánik poplatkové povinnosti u psa (odstěhování, úmrtí)

Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku v roce 2018:

 • 550,- Kč – osoby s trvalým pobytem v Ivančicích, cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v Ivančicích
 • 450,- Kč  – děti do 3 let včetně a osoby 70ti leté a starší s trvalým pobytem v Ivančicích
 • 550,- Kč – platí osoby, které mají ve vlastnictví nemovitost v Ivančicích, ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. POZOR na tento poplatek se žádná sleva nevztahuje.

 

Poplatek za komunální odpad můžete hradit těmito způsoby:

 • hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ
 • převodem na č.ú. 27-8591840277/0100 (nutno uvádět vč. předčíslí!!)
 • na poště (nutno vyplnit složenku a uhradit Poště poplatek za převod)

Variabilní symbol: od přidělení stejný (jako loni)

Splatnost: do 31. května 2018

Fyzické osoby hlášené na adrese radnice (ohlašovny), tj. Palackého náměstí 196/6, Ivančice, jsou taktéž povinny hradit poplatek za komunální odpad !!!

Ohlašovací povinnost místního poplatku za komunální odpad:

Upozorňujeme občany, že jsou povinni nejen platit poplatek za komunální odpad, ale zároveň nahlásit do 15 dnů správci poplatku změny:

 • trvalého pobytu (přihlášení, odhlášení nebo přestěhování v místě i v rámci Ivančic), popř. adresu pro doručování nebo změnu příjmení
 • vznik a zánik vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci (chata, chalupa)
 • NOVĚ (již od roku 2013) – vznik a zánik vlastnictví rodinného domu a bytu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba !!!

Veškerou agendu ohledně uvedených místních poplatků vyřizuje Odbor plánovací a finanční, který najdete na adrese MěÚ, Palackého náměstí 196/6, Ivančice

 • Jana Žáková, DiS., tel.: 546 419 433, zakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz (1. patro – galerie, dveře č. 209)

 

Formuláře: OPF – poplatek za komunální odpad

Formuláře k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Formuláře: OPF – poplatek ze psů

Aktualizace stránky ke dni: 18.01.2018

Post Author: AleTic