Domácí bioodpad – jak a proč třídit

V závislosti na legislativě EU je v městě Ivančice povinně zaveden tříděný sběr bioodpadů z domácností. K předchozímu spektru separovaných složek z komunálního odpadu (papír, sklo, plasty a nápojové kartony od mléka a ostatních nápojů) tak přibyla další komodita – odpady biologické povahy, které se v domácnostech produkují.

Děkujeme za projevený zájem o zapojení do systému třídění a sběru bioodpadů. Pokud se chcete do systému zapojit, pro Vás či Vaši domácnost je nutné se zaevidovat co nejdříve do seznamu zájemců na odboru životního prostředí MěÚ Ivančice.

Po zjištění celkového počtu zájemců z řad domácností bude proveden další nákup bionádob o objemu 240 litrů, které tito zaevidovaní zájemci získají od města zdarma do výpůjčky.

Informace o svozu bionádob v jednotlivých částech města najdete vždy v Kalendáři akcí.

Do nádob na bioodpad je možné ukládat z domácnosti:

  • zbytky ovoce a zeleniny (slupky, jádřince, listy a nať),
  • zvadlé květiny a rostliny včetně zeminy z květináčů,
  • nezabalené zbytky pečiva, skořápky z vajíček, papírové ubrousky a utěrky,
  • sedliny kávy a čaje,

a ze zahrad:

  • posečená tráva, listí, seno, sláma,
  • plevel, košťály i celé rostliny (nutno zkrátit na délku, které odpovídá velikosti nádoby),
  • naštěpkovaná dřevní hmota, piliny, hobliny, studený popel ze spáleného dřeva,
  • podestýlka z chovu drobných domácích zvířat v omezeném množství.

Do bionádoby nepatří oleje, maso a jeho zbytky, kosti a kůže, zbytky jídla, uhynulá zvířata! Pro odkládání bioodpadu do těchto nádob je možno použít papírových sáčků, nebo volného výsypu přímo z vlastní nádoby. Nelze používat k odkládání plastové sáčky!

Tímto způsobem se separují běžné každodenní bioodpady z domácností, tzv. kuchyňské, co do velikosti drobnějšího objemu jako jsou především odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, slupky z citrusových plodů, apod.), skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje, květináče z lepenky a rašeliny, pokojové rostliny a zemina z nich.

Bioodpady ze zahrad, jako posekaná tráva, spadané ovoce, řezanka a větvičky z ořezu keřů apod., nebudou-li kompostovány přímo v místě vzniku (tzv. domácí kompostování na zahrádce), budou moci nadále občané ukládat do velkoobjemových kontejnerů na odpadním dvoře. Především z důvodu, že se jedná o sezónní odpady a jsou většího objemu i množství.

Ostatní odpady, které mohou být občany považovány za bioodpady, jako pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, zbytky z omáček, pomazánek a majonézových salátů, oleje a kosti, do nádob na separovaný sběr této komodity nepatří. Svými specifickými vlastnostmi buď zhoršují stav v nádobě před jejím vývozem (např. kosti v závislosti na teplotě okolí celkem brzy zapáchají), nebo negativně ovlivňují průběh kompostování či kvalitu výsledného substrátu. Tyto odpady jsou mimo zájem separovaného sběru bioodpadů a jako takové obecně patří do tzv. zbytkového komunálního odpadu ukládaného do popelnic.

Pro další využití vyseparovaných složek odpadů obecně je velmi důležitá kvalita vytřídění. U bioodpadů to platní několikanásobně. To co je nutné u všech separovaných složek z komunálního odpadu (t.j. aby do nádob byly ukládány pouze ty odpady, pro které je nádoba určena), platí u bioodpadů bezpodmínečně! Ostatní vyseparované frakce lze „nějakým“ způsobem dotřiďovat, u bioodpadů toto však takřka nelze! Proto apelujeme na občany, aby již nyní do stávajících nádob ukládali pouze ty odpady, pro které jsou určeny, neboť samotná separace bioodpadů musí být mnohem kvalitnější.

Samozřejmě, že i v této oblasti se vše točí kolem peněz. Na podporu separace dostává město finanční prostředky, jejichž výše závisí nejen na množství odpadu předaného k recyklaci, ale také na míře znečištění jinými odpady. O co více je příměsí, o to je příspěvek snížen. U bioodpadů se tato závislost posunuje ještě dál. Pokud je míra znečištění větší než přípustná, celá várka skončí místo v kompostárně na skládce, za kterou zaplatíme.

Závěr je jasný: Když už třídit, tak pořádně! Je to výzva pro nás všechny.

Post Author: AleTic