PS: Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba Ivančice (dále označena jen PS Ivančice) je terénní služba poskytovaná v domácnostech klientů a v bytech DPS. V DPS, Na Úvoze 1425/5, Ivančice má pečovatelská služba také svoje středisko s prostory pro poskytování úkonů osobní hygieny.

Pečovateslká služba má své sídlo v přízemí Domu s pečovatelskou službou (DPS) na adrese Na Úvoze 1425/5, Ivančice.

Péči poskytujeme občanům Ivančic a ostatních měst a obcí ORP Ivančice na základě smluvního ujednání o výkonu Pečovatslé služby.

Rozsah a charakter služby, čas poskytování, místo poskytování a úhrada je součástí smluvního ujednání mezi klientam a poskytovatelem a musí vycházet z individuálních potřeb klienta.

Čas poskytování:

 • v pracovní dny: 07:00 – 15:30 hod.
 • v nutných případech: 06:00 – 19:00 hod (včetně sobot a nedělí)

 

Před uzavřením smlouvy jsou s žadatelem projednány všechny ustanovení smlouvy, vnitřní pravidla poskytování pečovatelské služby a směrnice, kterou se řídí způsob vyřizování stížností uživatelů na poskytovanou službu (vše je uživateli předáno v písemné formě).

PS Ivančice odmítne uzavřít smlouvu o poskytování služby v případě, že :

 • osoba žádá o službu či úkon, který PS Ivančice neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývající z této smlouvy.

 

Smlouvu o výkonu pečovatelské služby je možno aktualizovat a měnit z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Smlouva může být ukončena dohodou, písemnou výpovědí s 2 měsíční výpovědní lhůtou, nebo 1 měsíční výpovědní lhůtou v případě, že:

 • uživatel nezaplatí měsíční úhradu,
 • uživatel nepřijme opakovaně, bezdůvodně sjednané služby,
 • uživatel neuzavře dodatek o úpravě cen.

 

PS Ivančice poskytuje svoje služby ve „dvou rovinách“:

 1. rozšířená pečovatelská služba,
 2. rozvoz obědů

 

 1. Rozšířená pečovatelská služba je poskytovaná kvalifikovanými pečovatelkami.

Pečovatelka dochází ke klientovi do domácnosti či bytu v DPS v ujednaný den, čas a poskytuje smluvně ujednané úkony.

Úhrady jsou splatné na podkladě měsíčního vyúčtování do konce následujícího měsíce.

Pracovníci pečovatelské služby chrání soukromí klientů a zasahují do něj pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování sjednané služby.

 1. Rozvoz obědů je zajištěn autem pečovatelské služby určeným výhradně pro rozvážku obědů a přizpůsobeným tomuto účelu.

Teplé pokrmy jsou doručeny klientovi nejpozději 4 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.

Úhrada za rozvoz obědů se platí zálohově, a to vždy do 15.dne měsíce, v němž jsou úkony poskytnuty. Vyúčtování úkonů (rozvoz obědů) bude provedeno následující měsíc po měsíci, v němž byla zaplacena záloha. Úhrada za neprovedené a již zaplacené úkony (rozvoz obědů) bude odečtena od zálohy na následující měsíc.


Úprava výše a způsobu úhrady za výkon pečovatelské služby je součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Úhrada za základní úkony pečovatelské služby nesmí přesáhnout limit stanovený vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za výkon pečovatelské služby je vypočtena dle času nezbytného na zajištění úkonu či služby a stanovené úhrady za úkon či službu. Pokud poskytování služby, včetně zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. O zaplacení úhrady bude uživateli vystaven doklad neprodleně po obdržení úhrady pracovníkem PS Ivančice.

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady:

 1. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 2. účastníkům odboje,
 3. osobám, které jsou účastny rehabilitace jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem 12 měsíců,
 4. osobám, které byly zařazeny v táborech nucených prací nebo v pracovním útvaru anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
 5. pozůstalým manželům po osobách uvedených v číslech 2 až 4.

 


Poslání Pečovatelské služby Ivančice

 • rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti klienta, jeho návrat do vlastního domácího prostředí,
 • obnovení nebo zachování původního životního stylu,
 • umožnit žít klientovi co nejdéle ve svém domácím prostředí, a tím oddálit jejich umístění do ústavní péče.

 

Cíl služby

 • při poskytování pečovteslké služby vytvářet takové podmínky, aby mohl klient setrvat co nejdéle v domácím prostředí
 • při poskytování pečovateslké služby pro rodiny s dětmi pomáhat rodině takovým způsobem, aby si mohla zachovat zdravý životní styl
 • zajistit klientovi možnost a prostor pro samostatná rozhodnutí týkající se péče o jeho osobu
 • v případě potřeby klienta navázat kontakt s rodinouj a spolupracovat s ní na zajištění potřebné péče o klienta
 • přizpůsobit péči životnímu stylu klienta

Principy služby

 • službu poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví, orientaci, sociální status, dosažené vzdělání;
 • respektujeme klienta služby jako partnera a jedinečnou osobnost;
 • ke každému klientovi přistupujeme individuálně;
  navozujeme pocit bezpečí.

 

Okruh poskytovaných základních úkonů

(podrobný rozpis úkonů viz Úhradník pečovatelské služby)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytované fakultativní /nenárokové/ úkony

(poskytují se pouze se sjednanými základními úkony)

 • doprovod na vycházky,
 • pomoc při podávání léků,
 • přeprava osob automobilem.

 

Komu je služba určena

 • občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu,
 • osobám s invalidním důchodem III.stupně, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, osoba však nesmí být závislá na péči 24 hodin denně,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou péči, tato péče je zajištěna rodinnými příslušníky – pečovateslká služba vypomáhá rodině,
 • osamělým občanům, kteří v průběhu své rekonvalescence potřebují pomoc další osoby,
 • rodinám s dětmi, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (narození trojčat a vícerčat, těžce tělesně postiženým rodičům, těžce tělesně postiženým dětem).

 

Služba nebude poskytnuta osobám s kombinovanou zrakovou a sluchovou vadou.

V případě potřeby lze pečovatelskou službu kombinovat s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři.

Post Author: AleTic