Informace pečovatelské služby

PS: Denní stacionář

Kromě terénní pečovatelské služby poskytuje v prostorách DPS (bývalý Penzion pro důchodce), Na Úvoze 5, Ivančice ambulantní službu v DENNÍM STACIONÁŘI tj. denní pobyt v čase 7-15 hod.

Poslání služby

V denním stacionáři umožňujeme denní pobyt s poskytnutím stravy, zajištěním osobní hygieny, aktivizačních činností, pracovních činností a jiných volnočasových aktivit, či jenom kontakt s ostatními, podobně postiženými lidmi.

Okruh poskytovaných úkonů je jasně vymezen základními činnostmi a tyto jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

 

Pobytem klienta v denním stacionáři provází pracovníci klienta stářím, nemocí a pomáhají mu uspokojovat jeho potřeby a při tom poskytovat rodině, která jinak pečuje, čas na odpočinek nebo možnost pobytu v zaměstnání.

Základem služby je intenzivní program, který má složky terapeutické, aktivizační a výchovné a využívá sociálního učení k rozvoji schopností a dovedností klienta.

Práce s klienty je individuální, je přizpůsobena jejich zdravotnímu stavu a potřebám.

Služba je zajištěna dvěma kvalifikovanými pracovnicemi, sociální pracovnicí a vedoucí služby (viz. pracovníci denního stacionáře).

V případě potřeby lze služby poskytnuté v denním stacionáři kombinovat s pečovatelskou službou, a to v možnosti dovozu a odvozu do stacionáře.

Principy služby

 • ke každému klientovi přistupovat individuálně
 • respektovat klienta jako partnera a jedinečnou osobnost
 • službu poskytovat bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví, orientaci, sociální status, dosažené vzdělání
 • zachovávat mlčenlivost o klientovi

Cílem práce pracovníků denního stacionáře je:

 1. uspokojovat všechny potřeby klientů:
  • potřeby fyziologické: zajištění stravy, možnost odpočinku, pohyb na čerstvém vzduchu, vytvoření podmínek pro úkony osobní hygieny, v případě potřeby zajištění lékařské péče
  • potřeby bezpečí: poskytnout kientům možnost požádat o pomoc, radu, chránit zdraví kleinta, chránit osobnost klienta, spolupracovat s institucemi, rodinou, zdravotnickým zařízením pro ochranu zdraví, majetku či osobnosti klienta
  • společenské potřeby: zajistit klientům příslušnost k určité skupině osob, spolupracovat s rodinou,m vytvářet podmínky pro navazování nových přátelských vztahů klientů či udržení starých přáteslkých vztahů, poskytovat informace o světě, o místě kde žije, umožnist účast na kulturních akcích
  • potřeba uznání: respektovat jedinečnost každého klienta, ocenit každý úspěch, vytvářet individuální plány s klienty, které povedou k žití klientů dle vlastních pravidel
  • potřeba seberealizace: hledat s klienty smysl jejich života, znát koníčky, zájmy klientů, vhodnou aktivizací předcházet apatii klientů
 2. zamezení sociálního vymezení klientů: zamezit izolaci klientů
 3. ve spolupráci s péčí rodinných příslušníků oddálit odchod klientů do zařízení s celodenní péčí

 

Denní stacionář je určen tomuto okruhu osob:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

 

Věková struktura klientů:

 • dospělí 27 – 64 let,
 • mladší senioři 64 – 80 let,
 • starší senioři nad 80let.

 

Služba není vhodná osobám, kterým z důvodu špatného zdravotního stavu působí denní dojíždění do stacionáře velké fyzické vyčerpání.

Jednání se zájemci o služby v denním stacionáři je vedeno nejlépe v prostorách DPS s možností nahlédnutí do prostor denního stacionáře, dále je žadatel seznámen s vnitřními pravidly poskytované služby a s úhradou za poskytnutou službu. V případě zájmu je sepsána žádost o poskytnutí ambulantní služby a předán formulář pro potvrzení ošetřujícím lékařem.

Na základě písemné žádosti je vypracovaná smlouva o výkonu ambulantní služby v denním stacionáři ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu náleží jedno vyhotovení poskytovateli a jedno klientovi.

Před podpisem smlouvy jsou s žadatelem procházeny všechny body smlouvy.

Smlouvu o poskytnutí ambulantní služby v denním stacionáři je možno aktualizovat a měnit z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Smlouva může být ukončena:

 • dohodou,
 • výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou,
 • výpovědí se 14 denní výpovědní lhůtou v případě, že:
  • klient nezaplatí měsíční úhradu za poskytnuté služby do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly služby poskytnuty
  • klient nepřijme bezdůvodně, opakovaně sjednané služby
  • klient neuzavře dodatek o úpravě cen poskytovaných služeb dle čl. VIII, odst. 1
 • okamžitě ze strany poskytovatele v těchto případech:
  • pokud klient přijde opakovaně v podnapilém stavu,
  • pokud bude klient opakovaně pod vlivem návykových látek,
  • pokud bude klient opakovaně bezdůvodně agresivní,
  • pokud bude klient opakovaně slovně či fyzicky napadat personál denního stacionáře, nebo jeho další klienty,
  • pokud se klient bude opakovaně chovat způsobem, který je v rozporu se slušným chováním a vnitřními pravidly denního stacionáře.

 

Poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování služby v případě, že:

 • osoba žádá o službu či úkon, který PS Ivančice – denní stacionář neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení nebo v pobytovém zařízení s celodenní péčí.

 

Pracovníci denního stacionáře:

PS: Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba Ivančice (dále označena jen PS Ivančice) je terénní služba poskytovaná v domácnostech klientů a v bytech DPS. V DPS, Na Úvoze 1425/5, Ivančice má pečovatelská služba také svoje středisko s prostory pro poskytování úkonů osobní hygieny.

Pečovateslká služba má své sídlo v přízemí Domu s pečovatelskou službou (DPS) na adrese Na Úvoze 1425/5, Ivančice.

Péči poskytujeme občanům Ivančic a ostatních měst a obcí ORP Ivančice na základě smluvního ujednání o výkonu Pečovatslé služby.

Rozsah a charakter služby, čas poskytování, místo poskytování a úhrada je součástí smluvního ujednání mezi klientam a poskytovatelem a musí vycházet z individuálních potřeb klienta.

Čas poskytování:

 • v pracovní dny: 07:00 – 15:30 hod.
 • v nutných případech: 06:00 – 19:00 hod (včetně sobot a nedělí)

 

Před uzavřením smlouvy jsou s žadatelem projednány všechny ustanovení smlouvy, vnitřní pravidla poskytování pečovatelské služby a směrnice, kterou se řídí způsob vyřizování stížností uživatelů na poskytovanou službu (vše je uživateli předáno v písemné formě).

PS Ivančice odmítne uzavřít smlouvu o poskytování služby v případě, že :

 • osoba žádá o službu či úkon, který PS Ivančice neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývající z této smlouvy.

 

Smlouvu o výkonu pečovatelské služby je možno aktualizovat a měnit z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Smlouva může být ukončena dohodou, písemnou výpovědí s 2 měsíční výpovědní lhůtou, nebo 1 měsíční výpovědní lhůtou v případě, že:

 • uživatel nezaplatí měsíční úhradu,
 • uživatel nepřijme opakovaně, bezdůvodně sjednané služby,
 • uživatel neuzavře dodatek o úpravě cen.

 

PS Ivančice poskytuje svoje služby ve „dvou rovinách“:

 1. rozšířená pečovatelská služba,
 2. rozvoz obědů

 

 1. Rozšířená pečovatelská služba je poskytovaná kvalifikovanými pečovatelkami.

Pečovatelka dochází ke klientovi do domácnosti či bytu v DPS v ujednaný den, čas a poskytuje smluvně ujednané úkony.

Úhrady jsou splatné na podkladě měsíčního vyúčtování do konce následujícího měsíce.

Pracovníci pečovatelské služby chrání soukromí klientů a zasahují do něj pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování sjednané služby.

 1. Rozvoz obědů je zajištěn autem pečovatelské služby určeným výhradně pro rozvážku obědů a přizpůsobeným tomuto účelu.

Teplé pokrmy jsou doručeny klientovi nejpozději 4 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.

Úhrada za rozvoz obědů se platí zálohově, a to vždy do 15.dne měsíce, v němž jsou úkony poskytnuty. Vyúčtování úkonů (rozvoz obědů) bude provedeno následující měsíc po měsíci, v němž byla zaplacena záloha. Úhrada za neprovedené a již zaplacené úkony (rozvoz obědů) bude odečtena od zálohy na následující měsíc.


Úprava výše a způsobu úhrady za výkon pečovatelské služby je součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Úhrada za základní úkony pečovatelské služby nesmí přesáhnout limit stanovený vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za výkon pečovatelské služby je vypočtena dle času nezbytného na zajištění úkonu či služby a stanovené úhrady za úkon či službu. Pokud poskytování služby, včetně zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. O zaplacení úhrady bude uživateli vystaven doklad neprodleně po obdržení úhrady pracovníkem PS Ivančice.

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady:

 1. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 2. účastníkům odboje,
 3. osobám, které jsou účastny rehabilitace jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem 12 měsíců,
 4. osobám, které byly zařazeny v táborech nucených prací nebo v pracovním útvaru anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
 5. pozůstalým manželům po osobách uvedených v číslech 2 až 4.

 


Poslání Pečovatelské služby Ivančice

 • rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti klienta, jeho návrat do vlastního domácího prostředí,
 • obnovení nebo zachování původního životního stylu,
 • umožnit žít klientovi co nejdéle ve svém domácím prostředí, a tím oddálit jejich umístění do ústavní péče.

 

Cíl služby

 • při poskytování pečovteslké služby vytvářet takové podmínky, aby mohl klient setrvat co nejdéle v domácím prostředí
 • při poskytování pečovateslké služby pro rodiny s dětmi pomáhat rodině takovým způsobem, aby si mohla zachovat zdravý životní styl
 • zajistit klientovi možnost a prostor pro samostatná rozhodnutí týkající se péče o jeho osobu
 • v případě potřeby klienta navázat kontakt s rodinouj a spolupracovat s ní na zajištění potřebné péče o klienta
 • přizpůsobit péči životnímu stylu klienta

Principy služby

 • službu poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví, orientaci, sociální status, dosažené vzdělání;
 • respektujeme klienta služby jako partnera a jedinečnou osobnost;
 • ke každému klientovi přistupujeme individuálně;
  navozujeme pocit bezpečí.

 

Okruh poskytovaných základních úkonů

(podrobný rozpis úkonů viz Úhradník pečovatelské služby)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytované fakultativní /nenárokové/ úkony

(poskytují se pouze se sjednanými základními úkony)

 • doprovod na vycházky,
 • pomoc při podávání léků,
 • přeprava osob automobilem.

 

Komu je služba určena

 • občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu,
 • osobám s invalidním důchodem III.stupně, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, osoba však nesmí být závislá na péči 24 hodin denně,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou péči, tato péče je zajištěna rodinnými příslušníky – pečovateslká služba vypomáhá rodině,
 • osamělým občanům, kteří v průběhu své rekonvalescence potřebují pomoc další osoby,
 • rodinám s dětmi, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (narození trojčat a vícerčat, těžce tělesně postiženým rodičům, těžce tělesně postiženým dětem).

 

Služba nebude poskytnuta osobám s kombinovanou zrakovou a sluchovou vadou.

V případě potřeby lze pečovatelskou službu kombinovat s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři.

PS: Pracovníci pečovatelské služby


 

 

vedoucí organizační složky Města Ivančice
Pečovatelské služby Ivančice

Bc. Šárka Štěrbová – mobil: 607 967 898

 

 


 

 

 

sociální pracovnice
Eva Halúzková – mobil: 723 809 579

 

 


PEČOVATELKY, klíčové pracovnice

PS: Úhrada za úkony

Terénní pečovatelská služba

Úkony
základní úkony:
úhrady za péči
v pracovní dny
úhrady za péči
v sobotu a neděli
pomoc při podávání jídla a pití

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostředí

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko, vozík

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při použití WC

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

dovoz nebo donáška jídla
• s tímto úkonem nelze poskytovat: dovoz automobilem, doprovod na vycházku, pomoc při podávání léků = fakultativní úkony
• dovoz druhého jídlonosiče s obědem do jednoho místa poskytování (uvedeného ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby) bude bez úhrady, každý další bude účtován dle sazebníku úhrad Pečovatelské služby Ivančice

15,- Kč/úkon

30,- Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

příprava a podávání jídla a pití

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

běžný úklid a údržba domácnosti
• poskytovány minimálně 1x za 14 dnů
• čistíci prostředky zajistí klient

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu
• úklid sezónní, úklid obsahu skříní, zásuvek, mytí oken včetně výměny záclon, úklid po malování, úklidy před domem, úklidy společných prostor domu, úklidy sněhu a ostatní úklidy poskytované déle než 1x za 14 dnů
• do velkého úklidu nespadá: čistění koberců, sedaček a jiných čalounění – provádí pouze kvalifikovaná firma
• ojedinělé, nárazové velké úklidy pečovatelská služba neprovádí
• čistíci prostředky zajistí klient

130,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

donáška vody

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

topení v kamnech, včetně donášky paliva, údržba topných zařízení

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

běžné nákupy, pochůzky
• nákup,jehož celková hmotnost nepřesahuje 5 kg

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

velký nákup, týdenní, ošacení
• čtrnáctidenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti nebo nákup s hmotností větší než 5 kg

115,- Kč/hod.

115,- Kč/hod.

praní , žehlení osobního i ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
• praní v ruce – pouze drobné osobní prádlo
• praní v automatické pračce bez přítomnosti pečovatelky se nezaznamenává, zaznamená se pouze třídění prádla, zapnutí automatické pračky, věšení prádla, a to do běžného úklidu
• prací prostředky zajišťuje klient

70,- Kč/kg

70,- Kč/kg

doprovod dětí do školy, k lékaři a zpět

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

Pečovatelská služba se poskytuje v sobotu a neděli ve výjimečných případech, pokud službu nelze zajistit v pracovní dny.

Kromě základních činností naše pečovatelská služba poskytuje i fakultativní
úkony pro zajištění individuálních potřeb klientů. Tyto úkony nejsou limitovány vyhláškou.

fakultativní úkony : (úkony k doplnění úkonů základních, nelze je poskytnout samostatně) úhrada v pracovní dny úhrada v sobotu a neděli
pomoc při podávání léků
• ve spolupráci s klientem příprava léků do lékovky dle rozpisu lékaře, nebo příprava léků k okamžitému užití
• pomoc při přípravě inzulínového pera k aplikaci

150,- Kč/hod.

150,- Kč/hod.

doprovod na vycházky

150,- Kč/hod.

150,- Kč/hod.

přeprava osob automobilem
• poskytuje se pouze se základními úkony s výjimkou dovozu, donášky oběda jako jediného sjednaného úkonu
• hodinová sazba poměrně krácena dle skutečně spotřebovaného času, sazba za kilometr – za skutečně ujetý, a to i započatý, kilometr
• pokud jede jednu cestu více klientů, jsou čas i kilometry rozpočítány mezi ně

7,- Kč/km
+ 150,-Kč/hod.

za řidiče

7,- Kč/km
+ 150,-Kč/hod.

za řidiče

 


Denní stacionář

Základní úkony úhrada
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pobyt v denním stacionáři s možnosti poskytnutí všech uvedených úkonů
za úhradu 40,- Kč/hod.
(pokud stacionář jede na výlet automobilem, cesta se platí zvlášť v rámci pečovatelské služby)
Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, doprovod na vycházky
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, přeprava osob. automobilem
Sociálně terapeutické činnosti
Poskytnutí stravy Snídaně
20,- Kč / kus
Svačina dopolední
15,- Kč / kus
Oběd
65,- Kč / kus

(dle ceny stanovené dodavatelem oběda – Penzionem pro důchodce)
Svačina odpolední
15,- Kč / kus

 

Úhradníky byly schváleny radou města RM č. 26/2015 – platnost od 1. října 2015

Post Author: AleTic