PS: Denní stacionář

Kromě terénní pečovatelské služby poskytuje v prostorách DPS (bývalý Penzion pro důchodce), Na Úvoze 5, Ivančice ambulantní službu v DENNÍM STACIONÁŘI tj. denní pobyt v čase 7-15 hod.

Poslání služby

V denním stacionáři umožňujeme denní pobyt s poskytnutím stravy, zajištěním osobní hygieny, aktivizačních činností, pracovních činností a jiných volnočasových aktivit, či jenom kontakt s ostatními, podobně postiženými lidmi.

Okruh poskytovaných úkonů je jasně vymezen základními činnostmi a tyto jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

 

Pobytem klienta v denním stacionáři provází pracovníci klienta stářím, nemocí a pomáhají mu uspokojovat jeho potřeby a při tom poskytovat rodině, která jinak pečuje, čas na odpočinek nebo možnost pobytu v zaměstnání.

Základem služby je intenzivní program, který má složky terapeutické, aktivizační a výchovné a využívá sociálního učení k rozvoji schopností a dovedností klienta.

Práce s klienty je individuální, je přizpůsobena jejich zdravotnímu stavu a potřebám.

Služba je zajištěna dvěma kvalifikovanými pracovnicemi, sociální pracovnicí a vedoucí služby (viz. pracovníci denního stacionáře).

V případě potřeby lze služby poskytnuté v denním stacionáři kombinovat s pečovatelskou službou, a to v možnosti dovozu a odvozu do stacionáře.

Principy služby

 • ke každému klientovi přistupovat individuálně
 • respektovat klienta jako partnera a jedinečnou osobnost
 • službu poskytovat bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví, orientaci, sociální status, dosažené vzdělání
 • zachovávat mlčenlivost o klientovi

Cílem práce pracovníků denního stacionáře je:

 1. uspokojovat všechny potřeby klientů:
  • potřeby fyziologické: zajištění stravy, možnost odpočinku, pohyb na čerstvém vzduchu, vytvoření podmínek pro úkony osobní hygieny, v případě potřeby zajištění lékařské péče
  • potřeby bezpečí: poskytnout kientům možnost požádat o pomoc, radu, chránit zdraví kleinta, chránit osobnost klienta, spolupracovat s institucemi, rodinou, zdravotnickým zařízením pro ochranu zdraví, majetku či osobnosti klienta
  • společenské potřeby: zajistit klientům příslušnost k určité skupině osob, spolupracovat s rodinou,m vytvářet podmínky pro navazování nových přátelských vztahů klientů či udržení starých přáteslkých vztahů, poskytovat informace o světě, o místě kde žije, umožnist účast na kulturních akcích
  • potřeba uznání: respektovat jedinečnost každého klienta, ocenit každý úspěch, vytvářet individuální plány s klienty, které povedou k žití klientů dle vlastních pravidel
  • potřeba seberealizace: hledat s klienty smysl jejich života, znát koníčky, zájmy klientů, vhodnou aktivizací předcházet apatii klientů
 2. zamezení sociálního vymezení klientů: zamezit izolaci klientů
 3. ve spolupráci s péčí rodinných příslušníků oddálit odchod klientů do zařízení s celodenní péčí

 

Denní stacionář je určen tomuto okruhu osob:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

 

Věková struktura klientů:

 • dospělí 27 – 64 let,
 • mladší senioři 64 – 80 let,
 • starší senioři nad 80let.

 

Služba není vhodná osobám, kterým z důvodu špatného zdravotního stavu působí denní dojíždění do stacionáře velké fyzické vyčerpání.

Jednání se zájemci o služby v denním stacionáři je vedeno nejlépe v prostorách DPS s možností nahlédnutí do prostor denního stacionáře, dále je žadatel seznámen s vnitřními pravidly poskytované služby a s úhradou za poskytnutou službu. V případě zájmu je sepsána žádost o poskytnutí ambulantní služby a předán formulář pro potvrzení ošetřujícím lékařem.

Na základě písemné žádosti je vypracovaná smlouva o výkonu ambulantní služby v denním stacionáři ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu náleží jedno vyhotovení poskytovateli a jedno klientovi.

Před podpisem smlouvy jsou s žadatelem procházeny všechny body smlouvy.

Smlouvu o poskytnutí ambulantní služby v denním stacionáři je možno aktualizovat a měnit z podnětu kterékoli strany, vždy však písemně a se souhlasem obou stran.

Smlouva může být ukončena:

 • dohodou,
 • výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou,
 • výpovědí se 14 denní výpovědní lhůtou v případě, že:
  • klient nezaplatí měsíční úhradu za poskytnuté služby do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly služby poskytnuty
  • klient nepřijme bezdůvodně, opakovaně sjednané služby
  • klient neuzavře dodatek o úpravě cen poskytovaných služeb dle čl. VIII, odst. 1
 • okamžitě ze strany poskytovatele v těchto případech:
  • pokud klient přijde opakovaně v podnapilém stavu,
  • pokud bude klient opakovaně pod vlivem návykových látek,
  • pokud bude klient opakovaně bezdůvodně agresivní,
  • pokud bude klient opakovaně slovně či fyzicky napadat personál denního stacionáře, nebo jeho další klienty,
  • pokud se klient bude opakovaně chovat způsobem, který je v rozporu se slušným chováním a vnitřními pravidly denního stacionáře.

 

Poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování služby v případě, že:

 • osoba žádá o službu či úkon, který PS Ivančice – denní stacionář neposkytuje,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení nebo v pobytovém zařízení s celodenní péčí.

 

Pracovníci denního stacionáře:

Post Author: AleTic