Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

 

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na právním oddělení odboru investic, správy majetku a právním, kde jsou v úřední dny občanům k nahlédnutí.

14.2

Vydané právní předpisy

 

Post Author: AleTic