Informace k zákonu o střetu zájmů a možnost nahlížení do registru oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, platném znění, dále jen („zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

U města Ivančice jsou veřejnými funkcionáři:

 • členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do MěÚ Ivančice, kteří v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, nebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

Registr vede evidenční orgán, kterým je:

 • tajemník Městského úřadu Ivančice

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

Formuláře: Žádost o nahlížení do registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, platném znění, dále jen („zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

 

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:

 • osobně u evidenčního orgánu:

V takovém případě se, prosím, obraťte na pracovníky evidenčního orgánu:

 • pí Hanu Kozákovou – tel. 546 419 412, e-mail: kozakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz, nebo
 • pí Zuzanu Světlíkovou – tel. 546 419 412, e-mail: info(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz nebo svetlikova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

a dohodněte si přesný termín Vaší návštěvy evidenčního orgánu.

Poté se v dohodnutém termínu dostavte osobně k evidenčnímu orgánu, tj. do budovy MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 2. posch. dveře č. 303, v pondělí a středu v době 7.30-17.00 hodin, v úterý a čtvrtek v době 7.30-14.00 hodin a v pátek v době 7.30-12.00 hodin.

Pracovníkovi evidenčního orgánu předložte vyplněnou žádost o nahlédnutí do registru, resp. od pracovníka evidenčního orgánu si vyžádejte příslušný tiskopis, kde vyplňte stanovené údaje. Údaje uvedené v žádosti pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti. Poté Vám umožní nahlédnout do registru, nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet (http://registr.ivancice.cz/ero/) do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Městský úřad Ivančice
Kancelář tajemníka – RO
Palackého náměstí 196/6
664 91 Ivančice

 • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

Žádost musí opatřena zaručeným elektronickým podpisem a se všemi náležitostmi zaslána na adresu: posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Po ověření žádosti o nahlédnutí do registru, Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet (http://registr.ivancice.cz/ero/) do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Technické podmínky nahlížení do registru

Oznámení v registru jsou zveřejňována jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách firmy Adobe (http://www.adobe.com/). U oznámení podaných veřejnými funkcionáři v elektronické podobě jsou podpisy na jednotlivých stranách oznámení nahrazeny zaručeným elektronickým podpisem

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Základní dokumenty

 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“)
 • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona
 • Formulář pro podávání oznámení

Sdělení evidenčnímu orgánu

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Sdělení lze podat:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese:

Městský úřad Ivančice
Kancelář tajemníka – RO
Palackého náměstí 196/6
664 91 Ivančice

 • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů stanoví v § 18 odst. 2, že správce, který provádí zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Účel zpracování:

Vedení registru a plnění dalších povinností v souladu se zákonem.

Kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, údaje o vykonávaných činnostech, o majetku, o příjmech, darech a závazcích.

Kategorie subjektu údajů:

Veřejní funkcionáři uvedeni v § 2 odst. 1 písm. m) a n) a v § 2 odst. 2 písm. e) zákona, žadatelé o nahlížení do registru podle § 13 odst. 2 zákona, sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona a oznamovatelé podle § 13 odst. 8 zákona.

Kategorie příjemců:

Žadatelé, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba uchování:

Oznámení – 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného činitele.

Žádost o nahlížení – 5 let ode dne jejího podání.

Poté bude s písemnostmi nakládáno v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.